Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan du behöva söka bygglov och/eller lämna en anmälan. 

Reducerad avgift för bygglov

Den 1 januari 2019 görs en lagändring som innebär att du får reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids. Här kan du läsa mer om vad som gäller för reducerad avgift för bygglov.

Nytt om bygglovfria åtgärder

Attefallhusen och andra nya bygglovbefriade åtgärder klubbade i riksdagen 

Riksdagen har den 4 juni 2014 beslutat att för en- och tvåbostadshus godkänna byggandet av så kallade Attefallhus på 25 kvadratmeter, mindre tillbyggnader på 15 kvadratmeter samt två takkupor utan bygglov. Dessutom får man utan byggnadslov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. De nya reglerna gäller från 2 juli 2014. Man måste dock göra en anmälan till Bygg- och trafiknämnden samt invänta beslut om startbesked innan byggnationen tillåts starta. 

Läs mer

Bygglovtaxan har reviderats och uppdaterats för år 2015.

Den 2 maj 2011 ändrades plan- och bygglagen. Det betyder att en ny typ av taxa som också innefattar de nya arbetsuppgifterna som ålagts byggnadsnämnden gäller för ansökningar inkomna från och med den 2 maj 2011.

Den 2 juli 2014 tillkom de så kallade "attefallshusen och attefallstillbyggnaderna" med möjlighet att bygga utan bygglov. Bygglov taxan har uppdaterats med nya avgifter för anmälan.

Läs mer

Förhandsbesked

Om du ska bygga nytt och är osäker på om du får bygga på den aktuella platsen kan du förhandspröva placeringen och andra förutsättningar i ett förhandsbesked. I annat fall prövas detta direkt i bygglovet.

Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du ansöker om lov för att få veta vad som krävs i ett bygglov.

Bygglov

Bygglov krävs då du ska bygga nytt, bygga till samt utföra vissa ändringar inom en fastighet. Här kommer några exempel.

 • uppföra en ny byggnad eller anläggning
 • uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor eller liknande)
 • byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadkulör eller utföra andra ändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende, sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar (Vissa detaljplaner har särskilda bestämmelser för utformning och kulörer) 
 • uppföra plank eller murar
 • anlägga parkering (Gäller ej parkering avsedd för en- eller tvåbostadshus)
 • ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg. Sigtuna kommuns bygg- och trafiknämnds uppgift är att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.       

Anmälan

Anmälan krävs bland annat för:

 • inre ändringar i byggnader, till exempel av bärande konstruktion och planlösning
 • installation och ändringar av hissar
 • installation och ändringar av eldstäder
 • installation och ändringar av rökkanaler
 • installation och ändringar av ventilation
 • installation och ändringar av vatten och avlopp
 • ändringar som påverkar brandskyddet väsentligt
 • underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.

Handläggningstid

Det är många faktorer som påverkar handläggningstiden.

 • att ansökan är komplett
 • att uppgift om kontrollansvarig anges redan i ansökan om bygglov eller då kontrollansvarig inte krävs kontrollplan lämnas in (gäller enklare åtgärder)
 • att kvaliteten på inlämnade handlingar, om de är i skala samt att de är tydliga och rätt gjorda
 • om beslut behöver tas i bygg- och trafiknämnden
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras
 • vilken tid på året du ansöker

Handläggningstiden för bygglov och förhandsbesked ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende kommit in och din ansökan är komplett.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den sammanlagda tiden får maximalt bli 20 veckor.

Efter bygglovbeslutet kan det i avaktan på genomförandet med tekniskt samråd och beslut om startbesked dröja ytterligare flera veckor innan byggandet kan påbörjas.   

Vanliga begrepp för bygglovsprocessen

Kontrollansvarig

Ersätter tidigare kvalitetsansvarig. Ska ha rätt behörighet. Uppgifter om kontrollansvarig ska meddelas redan i ansökan. Behövs inte för enklare ärenden som till exempel carport och inglasad uteplats. Då ska en kontrollplan lämnas in samtidigt med ansökan.

Kontrollplan 

Ett dokument som visar att det finns en plan med få eller flera kontrollpunkter för kontrollen av den tänka åtgärden. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så nära ansökningstillfället som möjligt. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas.

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Där diskuteras framför allt de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Behövs inte för enklare ärenden som till exempel carport och inglasad uteplats

Startbesked

Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från oss.

OBS! Påbörjas bygget utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om. 

Slutsamråd

I god tid meddelar du byggnadsnämnden att ditt byggprojekt börjar bli klart. Då kallas du och eventuellt flera till ett slutsamråd. Där går ni igenom hur kontrollplanen följts och andra villkor som står i startbeskedet. Slutsamråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel carport och inglasad uteplats.

Slutbesked

Slutbesked Innan du får ta din byggnation i bruk ska du begära ett slutbesked. Det får du när alla krav från bland annat bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in.

OBS! Om inflyttning sker innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om. 

Ta kontakt

Från och med den 2 maj 2018 måste besök till bygglovsenheten bokas i förväg. Se kontaktinformation för bokning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer!