Tomt och huskö

Hus_foto_future_imagebankKommunen har en tomt- och huskö ur vilken intressenter skall erbjudas tomter alt färdigproducerade småhus med äganderätt eller bostadsrätt. Anmälan till kommunens tomt- och huskö skall göras på särskild blankett. Det kostar 200 kronor per kalenderår att stå i kommunens tomt- och huskö. Inbetalningskort rekvireras från stadsbyggnadskontoret. Regler för tomt- och huskön finns längst ner på sidan och i relaterad länk till höger. 

Kommunen informerar dig som står i kommunens tomt- och huskö om aktuella erbjudanden. Se länk till vänster i menyn "Erbjudande till tomt- och småhuskön".

REGLER FÖR SIGTUNA KOMMUNS TOMT- OCH HUSKÖ 

Registrering

 1. Endast sökande som fyllt 18 år eller under anmälningsåret fyller 18 har rätt att anmäla sig till kommunens tomt- och huskö. 
 2. Anmälan till tomt- och huskön skall göras på särskild blankett som lämnas till kommunens stadsbyggnadskontor.
 3. En årlig avgift om tills vidare 200 kronor per kalenderår skall inbetalas på särskilt inbetalningskort. Inbetald avgift gäller från och med inbetalningsdagen för åter-stoden av det kalenderår under vilket inbetalning sker.
 4. Inbetald avgift återbetalas ej.
 5. Sedan fullständig anmälan inkommit till stadsbyggnadskontoret och sökanden inbetalt avgiften registreras ansökan.
 6. Den som införts i registret skall fortlöpande meddela stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun förändring av adress och övriga uppgifter som har betydelse för registrering och förmedling. Adressändring skall vara märkt Tomt- och huskö.
 7. Sökanden som önskar kvarstå i tomt- och huskön, skall för varje nytt kalenderår erlägga avgift till kommunen. Inbetalningskort utsändes av stadsbyggnads-kontoret med angivande av sista inbetalningsdag. Betalas avgiften efter förfallo-dagen kommer sökanden nyregistreras men får ej tillgodoräkna sig tidigare kötid. Inbetalningskort som kommer i retur behandlas på samma sätt som om avgiften ej erlagts.
 8. Före anvisning skall skriftlig information utsändas till erforderlig antal sökande.
 9. Förmedling sker i turordning efter sökandens kötid.
 10. Erhållen köplats är personlig och får ej överlåtas. Överlåtelse får dock ske till make/maka/sammanboende/registrerad partner.

 

Avregistrering

 1. Ur tomt- och huskön avregistreras sökande som    

- tilldelats och accepterat tomt av kommunen
- tilldelats och accepterat småhus i nyproduktion upplåtet med äganderätt eller bostadsrätt genom kommunens medverkan
- ej erlagt förnyelseavgift
- ej anmält adress- eller namnändring och posten meddelar att sökandes adress är okänd.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation