Slam och latrin

I vissa delar av Sigtuna kommun saknas kommunalt vatten och avlopp. I dessa områden måste fastighetsägaren själv ordna med avlopp. Krävs slamtömning ska det göras av Sigtuna Vatten och Renhållning AB. Används torrtoalett eller utedass kan latrinen tas omhand i egen latrinkompost.

 

Att tänka på vid slamtömning

Det är fastighetsägarens  som ansvarar för avloppsanläggningens skötsel och underhåll. Det innebär också att du måste se till att slamavskiljare och slutna tankar är åtkomliga utan verktyg och lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte övertäckas och får inte vara för tungt av arbetsmiljömässiga skäl. Du är också skyldig att märka ut slamavskiljare/tank. För brunn eller tank som inte blir tömd på grund av att märkning saknas, debiteras bomkörningsavgift.

Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 25 meter om inte särskilda skäl föreligger. Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov, dock minst en gång per år. Om du har en överdimensionerad slamavskiljare kan den årliga slamtömningsintervallen förlängas till vartannat år, efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blanketten för slamdispens finns som en länk till höger på sidan.

Slamtömning ska alltid ske av Sigtuna Vatten och renhållning AB

Vid byte av slamavskiljare, anslutning till gemensam anläggning eller reningsverk så ansvarar fastighetsägaren för sluttömning, detta sker inte automatiskt. Sluttömning ska alltid ske av Sigtuna vatten och Renhållning AB. Avtal gällande tömningsfrekvens avslutas av fastighetsägaren.

Sigtuna Vatten och Renhållning AB, telefon 08-409 251 01.  

Latrinkompost

I en latrinkompost komposterar du själv toalettavfallet från utedasset eller från torrtoaletten. Du tömmer avfallet i latrinkomposten för kompostering av avfallet till mull. Har du en urinseparerande/urinsorterande toalett ska både det fasta avfallet och urinen komposteras i komposten.

Läs mer om latrinkompostering under länken till höger.

Latrinkompostens grundkrav

En latrinkompost kan köpas i handeln. Även andra behållare eller kärl, som efter omarbetning uppfyller nedanstående grundvolymkrav, kan godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan även bygga/anordna en kompost själv utifrån nedanstående grundkrav. Anordnar du en kompostanläggning av betongringar, finns de att köpa både med och utan botten.

 

Latrinkomposten ska uppfylla följande grundkrav:

• Vara utförd i tåligt material (undvik impregnerat virke)
• Vara ventilerad (ventilationen ska förses med insektsnät)
• Vara tät så att fåglar, råttor eller flugor ej kan ta sig in eller att läckage uppstår
• Bestå av två behållare eller vara tvådelad. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.

 

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälan samt för kontroll och tillsyn. Läs mer om taxor under länken till höger.   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar