Styr- och stöddokument

Grundsärskolan är en kommunal skola med olika verksamheter. Här finns förskoleklass som är en frivillig skolform, samt grundsärskola och grundsärskola inriktning träningsskola 1-9.

Ny läroplan

Fr o m detta läsår har vi delvis fått nytt uppdrag i skolan med ny Läroplan (Lsär11) och med nya kursplaner. Den största nyheten är att DIGITALISERING skrivs in i många ämnen/ämnesområden och att det nu finns skrivningar om jämställdhet. En annan nyhet är stadieindelad timplan och nya centrala innehåll.

Vår verksamhet arbetar pedagoger/fritidspersonal fram en LPP (lokal pedagogisk planering) och dessa kommer att offentligt läggas ut på hemsidan. Där kan du ta del av vad området kommer att handla om, samt vilka mål som skall uppnås. Vill du som elev eller förälder veta mer, hänvisar vi till Skolverket som du hittar i högermenyn. Här hittar du även en broschyr om de nya läroplanerna.

  

Läroplan

Det finns läroplaner för det obligatoriska skolväsendet i hela Sverige. Den innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner i alla skolans ämnen även innehållande kunskapskrav. Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har egna läroplaner. Vår läroplan kallas Lsär11.

 

Läroplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digitalisering. Under hösten 2017 kommer även fler kursplaner att revideras. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen.

Timplan

Här anges elevernas undervisningstid. Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har en varsin timplan.

Skollagen

Skolan omfattas även av en skollag, skolförordning, Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen (rektor) för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

 

Betyg och bedömning

Eleverna i grundsärskolan som läser ämnen, kan få terminsbetyg från och med årskurs 6.

Betygsstegen A, B, C, D och E.

Lokala styrdokument

I Sigtuna kommun har vi ett kommunalt skolutvecklingsprogram som alla grundskolor arbetar efter - mer om detta hittar du via länkarna till höger.

   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan