Modersmålsundervisning i grundskolan

Innan du ansöker

Modersmål är ett ämne i grundskolans läroplan. För ämnet finns en kursplan där ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav formuleras. Betyg i ämnet ges i åk 6-9 (se Läroplan för grundskolan, Lgr11). 

Ämnet modersmål är frivilligt för eleven. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet. Skolans huvudman är skyldig att ordna undervis¬ning om följande förutsättningar kan uppfyllas:

  1. Språket är elevens dagliga språk i hemmet.
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  3. Minst fem elever önskar undervisning i språket.
  4. Det finns en lämplig lärare.

 

Särskilda regler gäller för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska samt för adoptivbarn, som har ett annat moders¬mål än svenska.

Modersmålsundervisning kan bara erbjudas i ett språk.

Ansökan, inskrivning och uppsägning

Elevens vårdnadshavare ansöker om  modersmålsundervisning i grundskolan via särskild blankett. Ansökan om modersmålsundervisning fr o m åk 1 görs bara vid ett tillfälle och gäller för elevens hela tid i grundskolan.

 

Inskrivning av eleven görs i samband med läsårsstarten i augusti. Ingen inskrivning sker under pågående läsår. Undantag från denna regel görs för nyanlända elever och nyinflyttade elever, som påbörjat modersmålsundervisning i annan kommun. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar