Grundskolans läroplan Lgr11

Lgr11 Bild SkolverketAtt förbättra elevernas kunskaper är en stor utmaning! Därför har styrdokument för den obligatoriska skolan utarbetats. Läroplanen betonar skolans kunskapsmål med tydliga innehåll för skolans alla ämnen och tydligt formulerade kunskapskrav.  

Den obligatoriska skolan omfattar grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.  

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplan

Från hösten 2011 gäller läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. 

Den är uppdelad i tre delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer
  3. Kursplaner med kunskapskrav

Den nya läroplanen Lgr11 finns att läsa på Skolverkets hemsida - länk till höger.

Skolans uppdrag

"Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.  Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen." 
(utdrag ur grundskolans läroplan Lgr11).

Skolans uppdrag är också att överföra grundläggande värderingar , förmedla kunskap och ge det stöd eleverna behöver för att kunna lära sig att leva och agera i samhället. Eleverna ska kunna hantera den komplexa verkligheten vi lever i med ett stort informationsflöde och snabba förändringar.

För att att utveckla förmågan att vara källkritisk och använda ny kunskap behöver eleverna också hitta studiemetoder för att kunna lära sig och att förstå konsekvenser av olika alternativ.

Kunskapsbedömning

Bedömning av elevernas kunskaper ska utgå ifrån kunskapskraven. 

I de nya kursplanerna finns kunskapskrav för årskurs 3 och kunskapskrav för betyg i årskurs 6 och 9.

Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen och en plan för hur skolans ska arbeta så att eleven utveecklas så långt som möjligt.

Betygssystem 

En sexgradig betygsskala A, B C, D, E och F infördes läsåret 2011-2012.
A - E är godkända betyg där A är det högsta och E är det lägsta betyget. Betyget F är ett underkänt betyg, om det inte finns ett underlag att sätta betyg markeras det med streck. 

Utvärdering

Verksamheten i skolan sammanställs i en utvärdering som ger skolan underlag för att bedöma hur den pedagogiska verksamhetens kvalitet ska vidareutvecklas.

Även elevens kunskaputveckling utvärderas. Genom det blir varje elevs utvecklings- och läroprocesser möjliga att följa för både föräldrar och personal.

Den individuella utvärderingen ska också hjälpa till vid utvecklingssamtal och diskussion kring elevens egen utvecklingsplan.

Ytterligare information

Mer information om vad läroplanen innehåller hittar du i den relaterade informationen till höger. Där kan du läsa läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmen (Lgr 11).

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation