Barn- & ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. I Sigtuna kommun ingår även Naturskolan och Kulturskolan i barn- och ungdomsförvaltningens ansvarsområde.

Kort fakta om oss:

31 förskolor
16 grundskolor
1 särskola
1 naturskola
1 kulturskola
1 matenhet
7400 barn och ungdomar i våra kommunala för- och grundskolor
1450 medarbetare

Vision: Att bli en av Sveriges bästa skolkommuner

I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå dit har vi ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare.

Målen från skolutvecklingsprogrammet

1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande förmågor och färdigheter
2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Målen i skolutvecklingsprogrammet följs upp löpande under året och sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning.

För att hela tiden utveckla och förbättra våra verksamheter har vi vårt systematiska kvalitetsarbete. Det utgör en av grundbultarna i våra för- och grundskolors verksamhet och styrning. Genom att ständigt utvärdera och analysera våra verksamheter, på enhetsnivå såväl som på huvudmannanivå, kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultaten av analysen ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra undervisningen för våra barn och elever.  

 

Här nedan finner du kontaktuppgifter till ledning och medarbetare på förvaltningskontoret.
Vill du skicka epost till någon av nedanstående personer använd dig av fornamn.efternamn samt @sigtuna.se

Inga åäö i e-postadresser.


Barn- och ungdomsförvaltningen

 

Förvaltningschef
Susana Olsson Casas
Telefon: 08-591 266 01

Biträdande förvaltningschef
Carmen Blom
Telefon: 08-591 262 23

Verksamhetschef grundskola
Anita Kettunen
Telefon: 08-591 263 56

Verksamhetschef förskola
Gunilla Bränn
Telefon 08-591 266 34

Koordinator
Annika Martin
Telefon: 08-591 266 00

Tf Digitaliseringschef
Daniel Hägg 
Telefon: 08-591 266 29

Ekonomichef
Pontus Loswick
Telefon: 08-591 266 45

Kostchef Matenheten
Åsa Storgärds Lundin
Telefon: 08-591 266 26

Verksamhetschef Barn- och elevhälsoenheten
Birgitta Asplund
Telefon: 08-591 262 91 

Barn och elevombudsman
Heidi Haferkamp
Telefon: 08-597 833 03

Enhetschef Mångkulturella enheten
Anna-Lena Holm
Telefon: 08-591 268 53

Kommunikationsstrateg
Emelie Sporrong
Telefon: 08-591 260 81

Kvalitetsstrateg
Gabriele Nicklisch
Telefon: 08-591 268 87

Arbetsmiljöstrateg
Elsa Ranff-Strömberg
Telefon: 08-591 266 09

Förvaltningsjurist
Ida Väisänen
Telefon: 08-591 266 19

Förvaltningsekonom
Anne Wiik
Telefon: 08-591 266 11

Förvaltningsekonom
Katarina Björk
Telefon: 08-591 266 80

Nämndsekreterare & administratör
Linda Björnskjöld
Telefon: 08-591 269 03

Utvecklingsledare förskola
Anna-Lena Flodberg
Telefon: 08-591 264 96

Utvecklingsledare skola
Pi Högdahl
Telefon: 08-591 26825

Utvecklingsledare skola & fritidshem
Cecilia Meijer
Telefon: 08-591 269 11

Utvecklingsledare skolbibliotek
Åsa Lundholm
Telefon: 070-168 9066

Samordnare specialpedagogik Barn i behov av stöd (BBSS)
Kjerstin Palm
Telefon: 08-591 266 46

Tillsynshandläggare/Förskolechef
Nina Strandberg
Telefon: 08-591 266 52

IT-pedagog förskola
Anna Smeets
Telefon: 08-591 265 44
 
IT-pedagog skola
David Frisk
Telefon: 08-591 268 64

IT Stödsamordnare
C
arolina Åstrand
Telefon: 08-591 266 87

Intendent
Robert Isberg
Telefon: 08-591 266 85

Skolskjutshandläggare
Anette Einarsson
Telefon: 08-591 266 36

Verksamhetshandläggare skola
Karin Lindblom
Telefon: 08-597 833 00

Verksamhetshandläggare skola
Lisa Lindkvist
Telefon: 08-591 263 73

Verksamhetshandläggare

Verksamhetshandläggarna är de som placerar ditt barn i kö för förskola, familjedaghem  (pedagogisk omsorg) eller  fritidshem( skolbarnsomsorg).

Besökstid på eftermiddagen bokas via verksamhetshandläggarna.

Ansvarig för all hantering kring förskolor i  kommundelarna Hällsbo, Märsta, Odensala och Rosersberg.

Gunilla Allert

Telefon: 08-591 263 20

 

Ansvarig för all hantering kring förskolor i kommundelarna Valsta/Steninge, Steningehöjden, Sigtuna och Skepptuna.  

Marie Björkman
Telefon: 08-591 263 83

 

Ansvarig för all hantering kring fritidshem (skolbarnsomsorg)

Marie Björkman
Telefon: 08-591 263 83
marie.bjorkman@sigtuna.se
Gunilla Allert
Telefon: 08-591 263 20
gunilla.allert@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan