Kvalitet i skolan

Bild av ett granskande öga. Foto: Tony BengtssonVi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete genom kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av vår verksamhet. Arbetet baseras på de mål vi har satt upp och de styr-dokument vi har att följa.

 

Redovisning av resultat

Att kunskapskraven uppfylls på skolnivå kontrolleras genom bl.a. nationella prov som också ger stöd för en rättvis bedömning/betygssättning. Den enskilde individen följs kontinuerligt upp på ett systematisk sätt under året. Syftet är att utveckla undervisningen så att alla elever får de förutsättningar de behöver för att lyckas.

I slutet av läsåret gör skolan en kvalitetsredovisning där många aspekter av skolans arbete belyses för att skapa en helhetsbild.

Enkätundersökningar

I kvalitetsarbetet ingår också trivselenkäter som eleverna besvarar och kommunens brukarundersökning. Brukarundersökningen är en webbaserad enkätundersökning som genomförs under mars/april varje år i syfte att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan och fritidsverksamheten.

 

 


 

 

                                      

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan