Skolans styr- och stöddokument

Läroplanen LGR11 för det obligatoriska skolväsendet samt Skollagen styr i mångt och mycket vårt arbete.Läroplanen utgår från skolans kopensatoriska uppdrag och reglerar även vilket innehåll undervisningen ska ha. Barn och utbildningsnämnden i Sigtuna kommun styr genom politiska beslut skolans riktining i ett skolutvecklingsprogram.

Skepptuna skola arbetar varje år med att identifiera, analysera och genomföra förbättringsarbete. Våra elever är de bästa utvärderarna och det sker ofta både spontant och konstruktivt, men vi öppnar också upp forum i elevråd, föräldraråd och föräldramöten där vi tillsammans lokaliserar vad skolan kan förbättra alternativt fortsätta med. Vi analyserar meritvärden, måluppfyllelse, resultat av nationella prov, Brukarenkäter och vår egen enkät Tell-us. Dessa fakta slår vi sedan samman i: 

  • LPP (för det pedagogiska arbetet i skolan och på fritids)
  • Enhetens handlingsplan (övergripande för skolan- och fritidshemmets arbete)
  • Likabehandlingsplan
  • Krisplan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument