Om Sätunaskolan

SÄTUNASKOLAN är en är en grundskola från förskoleklass till år 6 med elever i åldershomogena grupper, och vår fritidsverksamheten möjliggör heldagsomsorg. 

SÄTUNASKOLAN är en skola som har ett fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har trygga elever som trivs och får möjligheten att utvecklas på såväl skol- som fritidstid. Värdegrundsarbete genomsyrar vår verksamhet, och vi har ett inkluderande förhållningssätt. Vi arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling.

 I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt samt att social och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd.

SÄTUNASKOLAN ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där alla är medskapande till utveckling och lärande.

Aktuell forskning inom lärande, kunskaper och lärmiljöer är viktiga grundstenar för oss. Pedagogerna lär och växer tillsamman genom kollegialt lärande såväl inom skolverksamhet somf ritidshem.

Interaktiva tavlor finns i alla klassrum och eleverna har tillgång till bärbara enheter inom verksamheten. 

FAKTA SÄTUNASKOLAN VERKSAMHET
 Förskoleklass, grundskola år 1-6, kompetensenhet, fritidshem.
 ANTAL ELEVER Ca 350

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan