Fritidshemmen

Fritidshemmets uppdrag styrs av Lgr 11 genom kapitel 1,2 och 4.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet är den fria delen av barnets skoldag.

Under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för elevernas utveckling. Läroplanens första del lyfter fram lekens roll: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” I leken kan eleverna utveckla sina kunskaper, sin fantasi och sin förmåga att skapa relationer. Samtidigt ges de möjlighet att utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera, där turtagning, regler och samförstånd är viktiga kunskaper. Här har eleverna också möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga, koncentration och uthållighet. Det är förmågor och kunskaper som i förlängningen kan bidra till ökad måluppfyllelse. I samband med leken är det också möjligt för eleverna att pröva olika identiteter, förhållningssätt och att utveckla intressen. 

Fritids

På Norrbackaskolans fritidshem tränar barnen hela tiden det sociala samspelet med andra barn och vuxna. Den egna leken är grundläggande och värderas högt i vår verksamhet och den är vårt viktigaste redskap där barnen utmanar sig själva hela tiden med hjälp av sin fantasi och lust att lära.  

Vi vill ge varje barn en trygg och positiv miljö där barnen även tar ansvar för sin egen tid på fritidshemmet och möjlighet att utveckla egna intressen.

Under veckan erbjuds aktiviteter såsom idrott, organiserade lekar, skapande verksamhet, utevistelse och fri lek. Barnens egna önskemål om aktiviteter planeras in i verksamheten och ger barnen inflytande och delaktighet under deras tid på fritids.

Skolgården och den närliggande skogen inbjuder till att barnen kan aktivera sig vid utevistelse. Även den närliggande multisportbanan används flitigt av fritids på eftermiddagen. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan