Elevråd

Galaxskolans elevrådsarbete

Syftet med elevrådet är att ökad kunskap om demokratiska processer ska öka förmågan för våra barn att medverka i dessa. Förhoppningen är att eleverna ska bli bättre på att använda sina möjligheter till inflytande och delaktighet.

På Galaxskolan har vi ett elevråd från år 2-6. I F- år 1 har vi enklare former av klassråd. Elevrådet träffas en gång per månad som rektor ansvarar för!
Frågor som väcks i klassråden kan tas upp i elevrådet. Varje klass har representanter i elevrådet.


Klassrådet består av eleverna och deras klasslärare. Där behandlas alla slags frågor som rör klassens arbete men även skolan i stort. I klassrådet utses klassens representant till elevrådet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan