Skolskjuts i Sigtuna kommun

 

Information om skolskjuts

Regler när elever har rätt till skolskjuts (SL kort, skolbuss, eller beställd trafik) hittar du här längre ner på sidan.

Ansökan om skolskjuts 

Förskoleklass, Åk 1- Åk 9 (SL kort, skolbuss, eller beställd trafik) 

HUR?

För att göra din ansökan, klicka på ”E-tjänst” länken lite längre ner på sidan. Det är en elektronisk ansökan där ni fyller i personuppgifter och anledning till att eleven behöver skolskjuts. Ni får vid inskickad ansökan en kvittens på att ansökan är mottagen. 

NÄR?

Vi vill ha in ansökningar för läsåret 2019/2020 senast 15 maj. Det är ett krav för att hinna handlägga, samordna och få ut färdbevisen i tid. Kommer inte ansökan in i tid kan färdbevis inte garanteras innan skolstarten. 

Skolskjutsbesluten mejlas eller postas ut. Elever som blivit beviljade SL kort får dem hempostade om inget annan sägs innan terminsstarten i augusti.

Vi har möjlighet att bevilja skolskjuts för mer än ett läsår i taget. I beviljade beslut framgår hur länge eleven har fått skolskjuts. Har eleven redan ett giltigt beslut så behövs ingen ny ansökan göras. Endast vid eventuella förändringar t.ex. flytt eller byte av skola behövs en ny ansökan.  

Om eleven väljer en annan skola än den erbjudna 

Om eleven väljer en annan skola än den erbjudna skolan- har eleven som huvudregel inte rätt till skolskjuts.  Om eleven skulle ha rätt till skolskjuts till den erbjudna skolan (där kommunen annars skulle ha placerat eleven) till exempel på grund av avståndet mellan hem och erbjuden skola, behålls samma rätt till skolskjuts vid val av en annan skola, om det inte medför några merkostnader för kommunen.

Här ansöker du om skolskjuts Klicka här; e-tjänst  

  

Har ni frågor angående ansökan eller om skolskjuts, vänligen kontakta 

Sigtuna kommuns kontaktcenter 

Tel: 08- 591 26000 eller mejla till ”skolskjuts@sigtuna.se” 

   

 

 

 

För frågor om skolbussarna, kontakta Ellénius buss.

Telefon: 08-591 421 21.

E-post:  info@elleniusbuss.se

 

.

Riktlinjerna i sin helhet finns att läsa och ladda hem till höger.

 

Mall för läkarintyg i PDF- eller Microsoft Word-format finns att ladda ned till höger.

 

Här beskrivs de regler som gäller för skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan i Sigtuna kommun.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Skolskjutsen organiseras i form av lokaltrafik med utdelade SL-kort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. 

Elever som går i den grundskola eller grundsärskola där kommunen har placerat dem (anvisad skola) har enligt Skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

 

Vem har rätt till skolskjuts?

Avstånd
Huvudregeln för att få skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Sigtuna kommun, går i den skola som kommunen har anvisat och har ett gång- eller cykelvägsavstånd mellan bostaden och skolan som är längre än:

 • tre kilometer i skolår F-3
 • fyra kilometer i skolår 4-6
 • fem kilometer i skolår 7-9/10

 

Vad gäller om man har valt en annan skola?


Om en elev har valt att gå i en annan skola än den anvisade - den där kommunen annars skulle ha placerat eleven - har eleven som huvudregel inte rätt till skolskjuts. Om elevens anvisade skola skulle ha berättigat till skolskjuts beviljas skolskjuts på samma villkor som om eleven hade gått i den skolan om villkoren för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Hänsyn tas i detta sammanhang inte till elevens schema eller tider för eventuella anslutningsresor.

Om exempelvis en elev i högstadiet har valt att gå i en annan skola än den anvisade krävs att det är över fem kilometer både till den anvisade skolan och till den valda skolan. Eleven har i så fall rätt till samma skolskjuts som till den anvisade skolan. 

 

Trafiksäkerhet

Om det inte finns någon lämplig gång- eller cykelväg kan eleven beviljas skolskjuts även om avståndet är mindre än det som krävs.

Trafiksäkerheten ska också vägas in i bedömningen av avstånd, till exempel om eleven behöver ta en omväg för att komma till en tunnel eller bro eller ett övergångsställe för att kunna korsa en större väg på ett säkert sätt.

Funktionshinder

Elever kan ha olika typer av funktionshinder som påverkar möjligheten att gå eller cykla eller resa med kollektivtrafik till skolan. Eleven kan då beviljas skolskjuts på grund av detta.

Tillfälliga funktionshinder - under kortare tid än tre månader - ger inte eleven rätt till skolskjuts.

Andra särskilda omständigheter

I vissa speciella fall kan en elev beviljas skolskjuts av på grund av särskilda omständigheter som inte är funktionshinder. Det kan vara att eleven har utsatts för brott på vägen till skolan och det därför inte bedöms som säkert för honom eller henne att gå eller cykla till skolan. Om eleven är nyanländ och inte har den lokalkännedom och de språkkunskaper som behövs för att ta sig till skolan säkert på egen hand och inte har en vårdnadshavare som kan hjälpa eleven med det kan eleven ha rätt till skolskjuts av det skälet.

 

Hur får man skolskjuts?

För att eleven ska beviljas skolskjuts måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Om eleven inte har en vårdnadshavare är det elevens gode man eller någon annan som agerar i vårdnadshavarens ställe som måste ansöka.

För ansökan för läsåret 2016/2017 och framåt finns en e-tjänst som nås via länken i texten högst upp på sidan. I ansökningsformuläret går det att ladda upp intyg och andra dokument som behövs.

Kommunens skolskjutsansvarige fattar beslut som skickas med post, eller e-post om detta har efterfrågats, tillsammans med eventuellt SL-kort eller information om skoltaxi. Om inget annat har efterfrågats postas beslutet till elevens folkbokföringsadress, adresserat till vårdnadshavare för eleven. Om du vill att beslutet ska skickas till en alternativ adress, hämtas i kommunhuset av dig som vårdnadshavare eller skickas till elevens skola kan det ordnas men då måste du meddela kommunen det, till exempel genom att skriva till det på ansökan.

Vid skolskjuts med taxi beställer kommunens skolskjutsansvarige resor av Taxi 020 efter de tider som skolan kommer in med.

 

Läkarintyg 

Särskilda skäl för skolskjuts som grundar sig på elevens funktionshinder eller funktionsnedsättning ska styrkas med intyg från läkare, skolpersonal eller annan person med kompetens och kunskap om elevens särskilda behov av transport. Ett sådant intyg ska innehålla följande information:

 • Vilka särskilda behov eleven har och vilka svårigheter de innebär generellt för eleven att gå, cykla eller resa med allmän kollektivtrafik.
 • Vilken förmåga eleven har att gå eller cykla till och från skolan på egen hand.
 • Vilken förmåga eleven har att gå eller cykla till och från skolan i vårdnadshavarens sällskap.
 • Vilken förmåga eleven har att åka kollektivt till och från skolan på egen hand.
 • Vilken förmåga eleven har att åka kollektivt till och från skolan i vårdnadshavarens sällskap.
 • Under vilka omständigheter, om några, eleven kan resa med skoltaxi.

 

Tänk på att ett läkarintyg behöver visa just elevens behov av transport, inte bara att eleven har en viss diagnos eller vissa generella behov. Det ska stå fullständigt klart för en person utan några särskilda medicinska kunskaper vilken typ av skolskjuts eleven behöver och varför.

 

Vilka typer av skolskjuts finns det?


I första hand ska allmänna kommunikationer, d v s den ordinarie linjetrafikens bussar och pendeltåg användas. För detta beviljas terminskort från SL.

Särskild skolskjuts, av kommunen upphandlade transporter med buss eller taxi, kan användas om

 •  allmänna kommunikationer saknas
 • eleven har permanenta funktionshinder som påverkar förmågan att resa med allmänna kommunikationer
 • trafikförhållandena bedöms vara farliga
 • tidtabeller inte på ett acceptabelt sätt överensstämmer med skolans tide

 

I undantagsfall, om inget annat alternativ finns, kan vårdnadshavare till elev som har rätt till skolskjuts, efter individuell prövning, beviljas självskjuts, d v s att mot ersättning köra eleven i eget fordon till och från skolan.

 

Växelvis boende och korttidsboende


Skolskjuts beviljas vid gemensam vårdnad av särboende vårdnadshavare om

 •  båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Sigtuna kommun 
 • eleven bor växelvis hos vardera vårdnadshavaren 
 • villkoren i övrigt för skolskjuts (avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller särskilda skäl) är uppfyllda.

 

Skolskjuts beviljas då från vardera vårdnadshavarens adress enligt samma kriterier som vid sammanboende vårdnadshavare, under den tid som eleven bor på respektive adress. Det betyder att en elev kan ha rätt till skolskjuts från det ena hemmet men inte det andra.

Om eleven bor i korttidshem, efter beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller motsvarande jämställs detta boende med hemmet.

 

Skolskjuts till PRAO och motsvarande praktik

 

Eleven har som huvudregel inte rätt till skolskjuts till PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller annan praktik på andra platser än skolan. En elev som har beviljats skolskjuts till skolan kan dock använda den för att ta sig till en praktikplats som ligger inom den beviljade skolskjutsens räckvidd. En elev med SL-kort kan resa med SL-trafiken till en annan plats än skolan. En elev som har skolskjuts med beställningsbuss kan välja att gå av vid någon hållplats på vägen till skolan för att ta sig till praktikplatsen. En elev som har skolskjuts med taxi kan använda denna för att ta sig en praktikplats så länge det inte innebär ökade kostnader för kommunen. Elevens vårdnadshavare ska i så fall meddela skolan om detta och förändringen av resmål ska godkännas av skolskjutsansvarige.   

 

Skolskjuts och fritidshem


Skolbarnomsorg (fritidshem) är en frivillig, icke-skolpliktig verksamhet efter skoldagens slut. Det finns inget som hindrar att en elev både har fritidsplats och skolskjuts men skolskjutsen organiseras endast för att passa skolans start- och sluttider och till och från skolans adress.

Elever som har permanenta funktionshinder eller andra särskilda behov kan i undantagsfall beviljas skjuts till och från skolbarnsomsorg.

Vem som ansvarar för vad - sammanfattning

  

Vårdnadshavaren


Vårdnadshavaren har alltid ansvaret för att eleven kommer till och från skolan oavsett om skolskjuts beviljas eller inte.
 
Vårdnadshavaren ansvarar för att

 • ansöka om skolskjuts i tillräckligt god tid och att ansökan är komplett med eventuella intyg.
 • följa eleven till och från busshållplatsen eller uppsamlingsplatsen för taxi om det behövs.
  omgående meddela transportören vid sjukdom eller annan plötslig händelse som
 • innebär ett tillfälligt inställt transportbehov. 
 • anmäla avbokning av taxiresor till skolan för att möjliggöra fakturakontroll (detta kan göras i efterskott).

 

Skolskjutsansvarig


Kommunens skolskjutsansvarige har det övergripande ansvaret för kommunens skolskjutsverksamhet. Skolskjutsansvarige ansvarar för att

 •  handlägga ansökningarna och fatta beslut om skolskjuts.
 • verkställa besluten genom att beställa resor och färdbevis.
 • besvara frågor och informera om skolskjuts.
 • hantera klagomål och synpunkter på skolskjutsen.

 

Transportören


Transportören ansvarar för att

 •  organisera och genomföra den beställda skolskjutsen med buss eller taxi.
 •  informera om tider, hållplatser och särskilda ordningsregler  i bussar eller taxibilar.
 •  besvara frågor om skolskjutsen från allmänheten och kommunen.

Skolan


Skolan ansvarar för att

 • anvisa en lämplig plats för buss och taxi och vid behov möta upp och lämna eleverna vid bussen eller taxin.
 • vidarebefordra frågor och synpunkter på skolskjutsen till  skolskjutsansvarige.
 • yttra sig i skolskjutsärenden när det behövs för att utreda elevens rätt till skolskjuts.
 • komma in med underlag till skolskjutsansvarige för resebeställningar.

För mer information

 • Läs skolskjutsriktlinjerna i sin helhet till höger på sidan
 • Kontakta Sigtuna kommun 

Synpunkter och klagomål


Om du upplever något oönskat i samband med skolskjutsen ber vi dig att framföra eventuella synpunkter eller klagomål via kommunens synpunktshantering på sigtuna.se. Dokumentationen i synpunktshanteringen ger oss möjlighet att förbättra kvaliteten på skolskjutsverksamheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar