Om Oss

foto: sigtuna kommun
En skola för alla betyder att varje barn ska ges rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Det innebär ett stort ansvar att finnas med i en sådan utveckling.

För att stödja barn med inlärningssvårigheter i deras strävanden att utveckla sina möjligheter att växa och utvecklas, skapades samundervisningsklassen på Eddaskolan läsåret 89/90 genom en samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan. Erfarenheterna under åren av denna undervisningsform har visat
att den ger rika möjligheter att utvecklas trots de hinder som inlärningssvårigheter utgör.

Våra elever

Eleverna kommer från hela Sigtuna kommun. Gruppen omfattar skolåren 5-6 och består av 6 elever, där det finns elever mottagna i grundsärskolan. I gruppen koncentreras skolarbetet på ett individuellt plan. Gruppen har inkludering med klass 6c i hemkunskap på Valstaskolan. De elever som går på fritids går på skolan stora fridisavdelning.

Personal

I klassen arbetar 2 lärare och 1 fritidspersonal. Lärarna ansvarar för undervisningen, den pedagogiska kvaliteten, föräldrakontakten samt kontakten med andra som finns involverade kring barnets utveckling. Ffritidspersonalen finns som stöd för eleverna under hela deras skoldag t ex under raster, vid måltider mm. Våra elever har tillgång till Eddaskolans lärare i idrott, hemkunskap, trä- och textilslöjd. Liksom alla klasser har vi tillgång till kvalificerad elevvårdspersonal, såsom t ex psykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator. Vid behov anlitas också talpedagog, modersmålslärare och andra specialister.

Skolledning

Gruppen leds av en verksamhetsledare och administrativ chef är Eddaskolans rektor.

Föräldrar/vårdnadshavare

En viktig grundpelare i arbetet med eleverna är samarbetet med föräldrarna.
Denna samverkan ska bygga på ömsesidigt förtroende för varandra och gemensamma överenskommelser.
Samarbetet består dels av korta, täta vardagskontakter, dels av de terminsvis förekommande utvecklingssamtalen. Ibland kan det även vara nödvändigt att kalla till elevvårdskonferens. Utöver ovanstående träffas föräldragruppen på föräldramöten minst en gång per termin. Den årliga utvärderingen är också en möjlighet att påverka inriktningen i arbetet. Den kan man besvara anonymt.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan