Styr- och stöddokument

Centralskolan är en kommunal skola med olika verksamheter. Här finns förskoleklass som är en frivillig skolform, samt grundskola årskurs 1-6, grundsärskola samt träningsskola som är obligatoriska skolformer för elever mellan 7-16 år.  

Ny läroplan

 Vi har sedan juli 2011 fått en ny skollag samt en ny läroplan Lgr11. Detta innebär nya kursplaner i alla ämnen, ett nytt betygsystem samt nya krav för att komma in på gymnasiet.

För alla ämnensområden arbetar läraren fram en LPP (lokal pedagogisk planering) och dessa kommer att offentligt läggas ut på hemsidan så att du kan ta del av vad området kommer att handla om samt vilka mål som skall uppnås. Vill du som elev eller förälder veta mer, hänvisar vi till Skolverket som du hittar i högermenyn. Här hittar du även en broschyr om de nya läroplanerna.

 

Bild framsida av Lgr11Nationella styrdokument

Läroplan

Lgr11 kallas läroplanen för det obligatoriska skolväsendet i hela Sverige. Den innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner i alla skolans ämnen även innehållande kunskapskrav. Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har varsin läroplan.

Timplan

Här anges elevernas undervisningstid. Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har en varsin timplan.

Skollagen

Skolan omfattas även av en skollag, skolförordning, Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen (rektor) för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Betyg och bedömning

Eleverna i grundskolan får terminsbetyg från och med årskurs 6.

Betygsstegen A, B, C, D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte nått godkänt resultat. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas därför att eleven varit frånvarande.

Lokala styrdokument

I Sigtuna kommun har vi ett kommunalt skolutvecklingsprogram som alla grundskolor arbetar efter - mer om detta hittar du via länkarna till höger.

 

En revidering av likabehandlingsplanen pågår för tillfället, där både elever föräldrar och personal är med i arbetsprocessen. Den färdigställda planen hittar du sedan i vänstermenyn.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post