Föräldrarådet vid Centralskolan

Syftet med föräldrarådet är att få en ökad samverkan med föräldrarna på vår skola och ett större föräldraengagemang. Rådet är ej beslutsfattande utan rådgivande. Regelbundna möten ska hållas, där skolans representanter och föräldrar arbetar med olika frågeställningar kring skolans verksamhet.

Rådet bör ha en ordinarie och en extra representant från varje årskurs från förskoleklass till skolår 6.

Förutom föräldrarepresentanterna medverkar rektor, även personalrepresentant, elevrådsrepresentant, särskilt inbjudna medarbetare och andra gäster kan bjudas in.

Rådet träffas två gånger per termin.

Inför mötet skickar rektor ut en dagordning till representanterna. Minnesanteckningar förs varje möte. De distribueras sedan vidare till samtliga föräldrar samt lägga på skolans hemsida.

Frågor som kan tas upp är t.ex. hur skolans praktiskt arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete, vision och värdegrund i praktiken, skolans framtid, föräldrainflytande i verkligheten. Rådet kan också bjuda in föreläsare, föreslå litteratur m.m.

Föräldrarepresentanterna väljs varje läsår på det första föräldramötet.

”Barn börjar med att älska sina föräldrar, senare fördömer de dem. Sällan, om ens någonsin, förlåter de dem.” Oscar Wilde 

Verksamhetsidé för Föräldrarådet vid Centralskolan

 

  • att arbeta för en ökad samverkan mellan föräldrar och skola.
  • att öka föräldrars engagemang, delaktighet och inflytande på skolans utveckling. 

Mål för föräldrarådets verksamhet

  • Det ska finnas föräldrarepresentanter från varje årskurs.
  • Det ska vara minst två föräldraråd per termin.
  • Föräldrarådet är en remissinstans i frågor där rektor önskar föräldrarnas delaktighet.

Målen utvärderas i maj varje år samtidigt som skolans mål och rutinplaner utvärderas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan