Reggio Emilia inspirerad verksamhet!

Steninge förskolors verksamhet, förhållningssätt och barnsyn inspireras av Reggio Emilias filosofiska tanke! Reggio Emilia inspirationen är en filosofi, ett förhållningssätt inte en metod som vuxit fram ur en djup demokratisk syn på människan. En syn på barnet som kompetent och kommunicerande. Ett barn som skapar och tillägnar sig kunskap i samspel med andra.

Vi ser och vill att förskolan blir en mötesplats för barn, föräldrar, andra närstående och pedagoger, där barns lärande och utveckling skapar meningsfulla sammanhang, där enskild och gemensam kunskap blir till för livet.

Alla barn är nyfikna på omvärlden som de befinner sig i. Vårt arbetssätt är att arbeta i och med projekt under längre perioder. 

Hållbar framtid är vårat aktuella gemensamma projekt. Vi vill ge barnen möjligheter att skapa nära relationer till naturen, materialen och naturvetenskapliga fenomen.                        

Olika perspektiv av undersökande sker genom egna och gemensamma upplevelser där fördjupat undersökande, dokumenterande och reflekterande kring frågeställningar blir nya erfarenheter och kunskaper.

Pedagogerna ger barnen möjligheter att uttrycka sig på olika sätt (hundra-språkighet) med språk, matematik, naturvetenskap, teckna, måla, IKT, rörelse, drama, lera mm.

Barn och pedagoger arbetar i olika gruppkonstellationer där demokratiska värden och värderingar så som lyssna, bli lyssnad till, olikheter som berikar både i praktik och teori, förhandlingar blir möjliga i samspel och dialog med lustfyllt lärande i fokus.

 

 

   

 

                                                                                                             

  

      

                                                                                                             

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan