Verksamhet

Pedagogiskt år

Då vi planerar vår verksamhet utgår vi ifrån förskoleområdets pedagogiska år.

Pedagogiskt år

Pre-vision

Vi utvärderar det senaste årets projekt och bestämmer ett gemensamt tema inför kommande år. Vi ser över våra värdeord.

Pre-projekt

Vi lyssnar och observerar vad barnen gör för att hitta spår in i projektet. Vi samlar fakta och material.

Projekt

Mindre och större delprojekt som pågår kortare och längre perioder anknutet till det gemensamma temat.

Post-projekt

Vi sammanställer och avslutar det senaste årets projekt. 

Barn och kunskapssyn

Vi ser barnen som resursrika och nyfikna med egen kraft och lust att lära. Vi vill ha aktiva, vetgiriga barn som glada och trygga tar för sig av livet. I förskolan får barnen viktiga livskunskaper och grundläggande demokratisk fostran. Barnen lär sig bäst tillsammans, när de har roligt och leker. Pedagogerna i förskolan har som främsta uppgift att lyssna till barnen, uppmuntra och stödja deras utveckling och lärande.

Miljön

Miljön, inom- och utomhus, är anpassad till barnens åldrar. Vi arbetar för att ha en tillåtande och inspirerande miljö som väcker lust, nyfikenhet, tolerans och glädje.

Projekt

Genom att lyssna, iaktta och samtala med barnen får vi inspiration till olika projekt. Pedagogerna och barnen arbetar tillsammans kring barnens tankar och funderingar. Från hösten 2016 och i tre år framåt arbetar alla kommunala förskolor i Sigtuna kommun med projektet Hållbar framtid.

Dokumentation

För att göra barnens lärande och utveckling synlig för barn, föräldrar och pedagoger så dokumenterar vi kontinuerligt.

Lek

Leken har stor plats i vår verksamhet eftersom den är mycket viktig för barnens utveckling och lärande. I lekens form lär sig barn för livet. De utvecklar språket, tränar sin sociala förmåga och fantasin sätts i rörelse. Barnen utforskar omvärlden och bearbetar sina intryck. I leken möts alla på lika villkor. 

Språk

Förskolan är mångkulturell och vi lägger stor vikt vid språkutveckling. Språk och identitetskapande går hand i hand. Barnen får möjlighet att utveckla sitt språk på ett lustfullt sätt, bland annat i leken, genom sagor och böcker, via sånger, rim och ramsor, drama och teckenkommunikation. För att kunna möta och utmana barnen språkligt delar vi in dem i mindre grupper. 

Matematik

I vardagen på förskolan möter barn grundläggande matematik på olika sätt. För de yngre barnen handlar matematik mycket om att orientera sig i omgivningen och på så vis utveckla en förståelse för hur den egna kroppen fungerar i förhållande till rummet de befinner sig i. När barnen blir äldre kan matematik exempelvis vara att bygga höga torn eller långa järnvägsbanor, att lägga pussel, att räkna mandarinklyftor eller antal kompisar som är närvarande, att dela frukter i halvor eller fjärdedelar, att se och använda cirklar, rektanglar, kvadrater och trianglar och att känna igen och skriva siffersymboler. Vi vill att matematik ska vara roligt.

Naturvetenskap 

Vi integrerar naturvetenskap i den vardagliga verksamheten för att uppmärksamma barnen på diverse fenomen och begrepp. Genom att använda närliggande skogsområden får barnen möjlighet att utforska växter och djur närmare. Vi låter ibland barnen arbeta med olika experiment i projektarbetet, vilket ger dem tillfällen att till exempel dokumentera och ställa frågor om naturvetenskap.   

Mat och hälsa

Vi vill att barnen ska ha en sund livsstil därför har vi minskat på socker och fett, vi äter fiberrik mat och vi har salladsbuffé. Vi ger barnen mycket tid för rörelse och utevistelse.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan