Förskolans läroplan

Vi arbetar efter förskolans läroplan. Läroplanen omfattar de övergripande mål som samhället, riksdag och regering har fattat beslut om.

Strävansmål

Målen anger inriktning på förskolans arbete och vägledning om innehållet i verksamheten. Att målen anger strävan betyder att förskolan ska arbeta så att barnets utveckling och lärande stimuleras och får stöd i det som varje enskilt mål säger. Läroplanen ställer inte på något sätt krav på resultat hos det enskilda barnet. Barns utveckling ska ses ur ett långt perspektiv.

Mål och riktlinjer-5 olika avsnitt 
 

Normer och värden 

Grundläggande värden som verksamheten ska vila på är demokrati, solidaritet och jämställdhet värden som anger människosyn. Förskolans uppgift är bland annat. att grundlägga och förankra dessa hos barnen. Vi vuxna är barnens förebilder. Vi har en likabehandlingsplan där vi beskriver vårt värdegrundsarbete.

Utveckling och lärande 

Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi ska ha ett utforskande arbetssätt där barns nyfikenhet och kreativitet får komma till uttryck på många olika sätt så som tillexempel bild, drama, sång,  rörelse, tal och skrift. Detta utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

Barns inflytande 

Vi verkar för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras samt för att förbereda barnen för delaktighet, ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Vi strävar efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för barnens allsidiga utveckling.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan