Förskolans uppdrag

Förskolan arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö98/10, och inspirerat av Reggio Emilias filosofi. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö 98/10)

"För att kunna utveckla fina förhållanden mellan människor och grupper måste vi förstå, acceptera och praktisera den viktiga princip som är basen för allt liv i alla olika manifestationer; att vi blir en gemensam enhet genom att vi får vara unika”.
(Dr. Roberto Assagioli)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan