Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL)

Enligt personuppgiftslagen får ingen registrering ske utan personens medgivande. Om du skickar in uppgifter i ett formulär och du klickar på ”Sänd” i formuläret innebär det att du godkänner att Sigtuna kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL).

Behandling av personuppgifter 

Av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:294) framgår hur personuppgifter får hanteras.

Personuppgiftansvarig

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun, 195 85 Märsta, telefon 08-591 260 00.

Ändamålet med behandlade personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden behandlar föräldrars och barns personuppgifter för administration av personuppgifter inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. De personuppgifter som registreras är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. 
 
Ändamålet med behandlingen är att digitalt förenkla och förbättra hanteringen av de uppgifter som behövs för verksamheten samt erbjuda självservice till vårdnadshavare via Internet.

Personuppgifter som lämnas används också för administration, kontroll och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärenden. Uppgifterna används bland annat som grund för fakturering av barnomsorgsavgifter. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik.

Personuppgifter om barn och vårdnadshavare hämtas från kommunens invånarregister (KIR), där samtliga barn samt uppgift om vårdnadshavare finns registrerade. Manuell inmatning i IT-systemet sker av kompletterande uppgifter. 

I och med att du skickar e-post, beställer informationsmaterial och/eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt besöksformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Sigtuna kommun ska kunna nå dig när vi svarar på frågor och/eller postar informationsmaterial till dig.

Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens regler.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndigheter.

Offentlighetsprincipen

Barn- och utbildningsnämnden är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentligetsprincipen.

Rätt att begära information - registerutdrag

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 §).  Du kan bara ansöka om att få ta del av information som rör dig själv och ditt minderåriga barn.  Ansökan enligt 26 § PuL tillställs Sigtuna kommun, 195 85 Märsta.

Felaktiga personuppgifter och vem du kan kontakta

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig eller önskar du mer information om hur uppgifterna används ber vi dig kontakta verksamhetshandläggarna på barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Om du anser att personuppgifter om dig eller ditt barn är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att hos barn- och utbildningsnämnden begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. 

Behandling av personuppgifter hos annan

Leverantören av IT-systemet,  IST är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hanteringen hos dem följer personuppgiftslagens regler.

Regler och villkor för e-tjänsten

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:

  • Inte lämna sina användareuppgifter vidare till annan person.
  • Omedelbart anmäla misstankar om att kontot används av annan person.
  • De handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.
  • De uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga.Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola eller fritidshem:- Betala avgift enlig vid varje tillfälle gällande regler.
  • Uppsägningstider finns och att avgift betalas även under uppsägningstiden.
  • Följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola och fritidshem.

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sigtuna kommun
195 85 Märsta

Telefon 08-591 260 00

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Personuppgiftslagen i förskola och skola

I samband med anmälan till förskoleverksamhet och skola registreras och behandlas dina familjeuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Allmän handling

I princip all post från Sigtuna kommun blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.