Välkommen till Sigtuna kommuns förskolor - verksamhet för barn 1-5 år!

Bild av barn Foto Sigtuna kommun

Ansök om förskola, pedagogiskomsorg och fritidshem

 

Barn – världsmedborgare nu och i framtiden

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Genom ett projekterande arbetssätt får barnen möjlighet att vara i ett utforskande kring ett gemensamt fokus. När barn får prova hypoteser, stanna i processer och skapa förståelse tillsammans med andra tänker vi att de får med sig förmågor som kommer att vara viktiga i en föränderlig framtid.
Barnen får möta miljöer som ständigt utvecklas utifrån det undersökande som barnen är inne i för tillfället. Våra värden behöver vara levande i alla förskolans mötesplatser.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra och märkvärdiggöra barnens lärande och det uppdrag som finns i läroplanen för förskolan för språk, matematik och naturvetenskap. Vi ser projekterandet som ett sätt att låta barnen få gränsöverskridande kunskaper och skapa nya förståelser utifrån andra perspektiv.

Gemensamt projekterande i Sigtuna kommuns förskolor

Utifrån ett politiskt beslut gjordes ett ställningstagande om ett utvecklingsarbete för alla kommunala förskolor i Sigtuna kommun. 2013 kom samtliga förskolechefer överens om att förskolorna skulle arbeta utifrån ett gemensamt projektområde. ”Barnens bild av Sigtuna och Sigtunas bild av barnen”. Det handlade om att göra barnen synliga och märkvärdiggöra dem i samhället och skapa mötesplatser för barn och pedagoger så att de möts i dialogen kring vårt Sigtuna och får bli del av ett större sammanhang. Detta gemensamma projekt avslutades under vårterminen 2016 och vi kan se hur barn och pedagoger tillsammans undersökt vad ett projekterande kan vara. Barnen har fått ett mycket större inflytande över sitt lärande och spännande pedagogiska miljöer har växt fram på förskolorna!
Med start höstterminen 2016 går vi gemensamt in i nästa treårs projekt. ”Hållbar framtid” – Barns relation och utforskande av världen och värden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Projektet förväntas pågå under tre år och blir ett utforskande av begreppet hållbarhet utifrån fyra perspektiv: Ekonomiskt, Ekologiskt, Socialt och Demokratiskt.
Barnen kan hjälpa oss att se från nya perspektiv då de tar till sig sin omgivning på ett annat sätt än vi vuxna. Så nu ser vi fram emot att tillsammans vara i ett utforskande av vad hållbar framtid kan vara.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Information på sigtuna.se och andra webbplatser