Elevhälsans medicinska insatser

Skolhälsovården skall bedriva och förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. I första hand arbetar skolhälsovården förebyggande och hälsofrämjande.  

 
En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med tillvaron och skolsituationen. En av skolhälsovårdens viktigaste uppgift är exempelvis därför att medverka till att eleven får goda förhållanden för sitt lärande och att skolan anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
 
  • Skolhälsovården är en fortsättning på barnhälsovården under hela skoltiden ända upp genom gymnasiet.
  • Skolhälsovården arbetar förebyggande med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer samt kring arbetsmiljön i skolan.
  • Skolsköterskan finns i skolan för att bidra till att elevens skolgång blir den bästa möjliga.

 

Tystnadsplikt

Som inom all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt!

Tag gärna kontakt med oss även med de enkla frågorna!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation