Barn i behov av särskilt stöd

Bild av två händerFörskolans läroplan betonar vikten av att uppmärksamma och hjälpa barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd.

Sigtuna kommun strävar efter att inkludera alla barn i den vanliga verksamheten. Det innebär att barn som är i behov av stöd ska  få det i sin grupp i förskolan. Ansvaret för att varje barn får det stöd som krävs vilar på förskolechefen.

Extra resursmedel

Vissa barn har ett större behov av stöd än vad som går att lösa inom den vanliga gruppen. Rektor har då möjlighet att ansöka om extra resursmedel som ett tillskott för att förstärka insatserna. För att kunna ansöka om sådana medel, måste först alla tänkbara möjligheter inom den ordinarie verksamheten vara prövade. Extra resursmedel beviljas av samordnaren för barn i behov av särskilt stöd (BBSS-samordnare) i samråd med rektor. Barnets förälder/rar ska alltid vara informerade om att ansökan inlämnas.

Barn- och elevhälsoenheten

Barn- och elevhälsoenheten är ett verksamhetsstöd till alla förskolor i kommunen. Där arbetar specialpedagoger, psykolog, och tal- och hörselpedagog.

Sekretess

Alla ansökningar och dokument som rör enskilda barn omfattas av sekretess.

Uppföljning/Utvärdering

En särskild handlingsplan upprättas av personal, föräldrar och barn tillsammans. I planen ska det tydligt framgå vilka mål man enas om och vilka insatser man prövar.

Planen följs upp och en utvärdering av insatserna görs varje termin. I utvärderingen visas hur man har arbetat och vill arbeta med varje barn. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation