Barn- och elevhälsa i förskolan

Förskolans läroplan betonar vikten av att uppmärksamma och hjälpa barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Sigtuna kommun strävar efter att inkludera alla barn i den ordinarie pedagogiska verksamheten. Förskolechefen är ansvarig för att alla barn får sina behov tillgodosedda inom ramen för förskolans verksamhet.

BoE- förskola tillhör Sigtuna kommuns centrala barn- och elevhälsoenhet. Den är organiserad som en kommunövergripande enhet och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker på individ- grupp- och organisationsnivå.

På BoE-förskola arbetar förskolepsykolog, tal- och specialpedagog och specialpedagoger som samarbetar kring tidiga och riktade insatser till förskolorna. Arbetet är inriktat på att tillsammans med pedagogerna bygga lösningar med fokus på barnens kompetens, motivation och resurser. BoE- förskola arbetar över hela kommunen och är tillgänglig för både de kommunala och fristående förskolorna. BoE-förskola arbetar på uppdrag av förskolechefer och pedagoger och bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Specialpedagoger

Specialpedagogerna ska utifrån specialpedagogisk kunskap och metodik stödja och utveckla förskolans arbete med att skapa förutsättningar för utveckling och lärande för kommunens alla barn.

Våra övergripande arbetsområden är:

 • Handledning och konsultation till enskilda pedagoger och till arbetslag
 • Observationer
 • BBSS, barn i behov av särskilt stöd: kartlägga, stödja utveckling och utvärdera
 • Samverka rörande övergångar mellan förskola/förskoleklass och grupper
 • Utbildning/fortbildning
 • Utvecklingsuppdrag
 • Samverka med andra professioner inom barn- och elevhälsan och i kommunen
 • Samverka med föräldrar och externa aktörer

 

Förskolepsykolog

Förskolepsykologen arbetar på uppdrag av förskolechefen eller pedagogerna. Uppdraget är att ge psykologisk konsultation till förskolans pedagoger i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Vad kan det handla om?

 • Frågor kring barns känslomässiga, sociala eller kognitiva utveckling och hur det påverkar barnets situation i barngruppen
 • Barns svårigheter att samspela andra barn och vuxna
 • Samarbetet med föräldrar kring barnets situation i förskolan
 • Samråd i svåra ärenden, t ex kring vad som är förskolans uppgift och ansvar
 • Möjlighet för personalen i en krissituation att bearbeta och hantera det som hänt

Förskolepsykologen träffar personalen i samtal för att tillsammans försöka förstå vad problemet handlar om och komma fram till hur förskolan bäst kan hjälpa barnet vidare. Antalet samtal varierar utifrån problemets omfattning och personalens önskemål.

Förskolepsykologen kan även tillsammans med specialpedagogen vara behjälplig att utveckla arbetslagets/förskolans värdegrund utifrån förskolechefens uppdrag.

Förskolepsykologen för inga journaler och behöver inte veta några namn.

Förskolepsykologen arbetar över hela kommunen och är tillgänglig för både de kommunala och enskilda förskolor.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan