Dov reaktoem nationelle unnelåhkoegïelide provhkedh

Mejtie datne akte dejstie nationelle unnelåhkoen almetjijstie dellie dov lea reaktoem jïjtjedh gïelesne åajvohkigujmie govlehtidh. Daesnie åadtjoeh daejredh magkerh reaktah dov jïh maam maahtah dov tjïelteste jïh jeatjah åajvoehkijstie tsïhkestehtedh.

Tsïengelen 1 biejjien 2010 orre laakem vihtiesti nationelle unnelåhkoen almetji jïh unnelåhkoegïeli bïjre. Unnelåhkoen almetjinie leah judah, rovmerh, saemieh, sveerjesåevmehkh jïh tornedaelehkh. Dah nationelle unnelåhkoegïelh leah jiddisch, romska (romani chib) saemiengïele, såevmiengïele jïh meänkieli.

Gaajhkh nationelle unnelåhkoegïelide edtjieh vaarjelidh jïh evtiedidh

Laake vihteste gaajhkide nationelle unnelåhkoegïelide edtjieh vaarjelidh jïh evtiedidh. Dan gie nationelle unnelåhkoen almetjijstie lea reaktoem jïjtse unnelåhkoegïelem lïeredh, evtiedidh jïh provhkedh. Åajvohkh edtjieh nationelle unnelåhkoen almetjidie goltelidh jïh dej daerpiesvoetide krööhkestidh. Åajvohki dïedte dov reaktaj bïjre bievnedidh, saaht magkere nationelle unnelåhkoegïelem soptsesth jïh gusnie Sveerjesne årroeh.

Sjïere nænnoes reaktah såevmiengïelese, meänkielise jïh saemiengïelese

Sjïere nænnoes reaktah dïsse gie såevmiengïelem, meänkieli jallh saemiengïelem soptseste jïh akten tjïeltesne reeremedajvesne årroeh. Vöölemes daennie bielesne maahtah lohkedh mejtie dov tjïelte reeremedajven sisnie.

Datne gie akten tjïeltesne reeremedajvesne årroeh reaktoem åtnah åajvohkigujmie jïjtjedh gïelesne govlehtalledh. Datnem edtjieh seamma gïelesne dovne tjaaleldh jïh njaalmeldh vaestiedidh.Datne maahtah gaajhken jallh muvhten aejkien dovne maana- jïh voereshoksem tsïhkestehtedh såevmiengïelesne, meänkielisne jallh saemiengïelesne.Jis tjïeltine Giron, Jiellevárre, Árjepluovve , Jåhkåmåhkke , Haparánda, Bájil, Övertorneå, luvnie årroeh dov lea reaktoem unnelåhkoegïelem provhkedh gosse reaktine govlehtidh.

Datne gie akten tjïeltesne reeremedajven bæjngolen årroeh aaj maahtah åajvoehkidie govlehtidh jïh voereshoksem såevmiengïelesne, meänkielisne jallh saemiengïelesne åadtjodh, jis barkijh gååvnesieh gïeh gïelem maehtieh. Åajvohkh byöroe vååksjedidh juktie gïelemaehteles barkijh gååvnesieh gosse daerpies.

Saaht gusnie årroeh dov lea luhpie såevmiengïelem, meänkielim jallh saemiengïelem åadtjodh tjaeledh Rïjhkebiejjien saadthalmetjidie, Justitiekanslerasse, Försäkringskassan gåajkoe, Skaehtievearhkan jïh Diskrimineringsombudsmannen gåajkoe.

Daesnie maahta govlehtidh

Jis tuhtjh dov tjïelte jallh jeatjah åajvohkh eah laaken stillemi mietie berkieh maahtah Leeneståvroem Stuehkien leenesne jallh Saemiedigkiem govlehtalledh mah edtjieh laakem vååksjedidh. Saemiengïelh lea Saemiedigkien dïedte jïh dah jeatjah gïelh lea Leenenståvroen Stuehkesne.

Enheten för minoritetsfrågor/Leenenståvroe Stuehkien leenesne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tfn 08-785 40 00

Saemiedigkie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tfn 0980-780 30

Såevmiengïelen meänkielin jïh saemiengïeli reeremedajvh

Daesnie maahtah lohkedh mij tjïeltide dah ovmessie reeremedajvine meatan. Jeatjah tjïelth maehtieh reeremedajvese syökedh.

Såevmiengïelen reeremedajvh

Bájil, Borås, Borlänge, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Giron, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparánda, Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Jiellevárre, Gáinnas, Karlskoga, Köping, Lindesberg, Ludvika, Julevu, Malmö, Mariestad, Motala, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Oxelösund, Sandviken, Sigtuna, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Solna, Stuehkie, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Tierp, Tjarvetje [Gävle], Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Ubmeje, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Österåker, Östhammar jïh Övertorneå.

Saemiengïeli reeremedajvh

Árjjepluovve, Árviesjávrrie, Bïerje, Döörte (Kraahpohke), Giron, Hierjedaelie, Jiellevárre, Jåhkåmåhkke, Krokom, Liksjoe, Luspie, Máláge, Staare, Straejmie, Suorssá, Ubmeje, Vualtjere, Ååre jïh Älvdaelie.

Meänkielin reeremedajvh

Jiellevárre, Haparánda, Gáinnas, Giron, Bájil jïh Övertorneå.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.