Kommunens krisberedskap

Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. Sigtuna kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet.

Vad är en kris?

En kris eller extraordinär händelse avviker från det normala och innebär en allvarlig störning (eller en överhängande risk för en allvarlig störning) i viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om händelser som uppstår hastigt och oväntat, är komplex och oöverskådliga, hotar liv, hälsa, miljö eller grundläggande värden och medför stora konsekvenser. Den här typen av händelser kräver oftast snabba beslut och samverkan mellan en rad olika aktörer för att samordna hanteringen av händelsen.

Kommunens krisberedskap

Kommunens centrala krisledningsgrupp (CKL)

CKL består av tjänstemän och leds av en stabschef. CKL ska kunna fatta beslut i ett tillstånd av stora osäkerheter för att kunna möta hjälpbehov och bidra till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet.

Den centrala krisledningen verkställer och genomför krisledningsnämndens beslut på strategisk nivå och ser till att de genomförs operativt.

Sigtuna kommuns krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Vid svåra samhällsstörningar eller så kallade extraordinära händelser kan krisledningsnämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhet från övriga nämnder i kommunen, eller i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Syftet är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut i en extrem situation

Du är en viktig del av kommunens krisberedskap

I händelse av kris är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. I en händelse där våra resurser inte räcker åt alla, kommer vi att tvingas prioritera de med störst behov av hjälp.

Läs mer om hur du kan förbereda dig Öppnas i nytt fönster.

Utgångspunkter och ansvar för kommunal krisberedskap

Kommunallagen är utgångspunkten

Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som reglerar kommunens verksamheter. Det finns även andra lagar för fredstida kriser, höjd beredskap och skydd mot olyckor.

Sektorsansvar och områdesansvar

Alla myndigheter och organisationer har ansvar för sitt område vid en kris. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt ansvariga på lokal, regional respektive nationell nivå.

Genom förebyggande arbete kan vi undvika kriser eller extraordinära händelser. Vid en kris är målet att återställa viktiga samhällsfunktioner samt att ge medborgare och andra aktörer korrekt information.

Film om krisberedskap

I filmen nedan får du veta mer om vårt beredskapsarbete i Sigtuna kommun.

Filmbeskrivning

Animerade illustrationer visar exempel på det som berättarrösten beskriver. När berättarrösten pratar om att du som invånare har ett ansvar att själv ha nödvändig krisberedskap i ditt hem visas bilder från vår webbsida ”Så förbereder du dig” där det finns information om till exempel hemberedskap och en checklista för det.

Så förbereder du dig

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.