Personlig assistans - utförare

Här finner du rutiner vid ersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Innehåll på denna sida

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som SKR har lämnat i cirkulär 2006:39. Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukdom.

Den assistansberättigade väljer om hen vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. För att underlätta den praktiska hanteringen kan den assistansberättigade genom fullmakt uppdra åt någon annan, till exempel anställd hos assistansanordnaren, att ansöka om ekonomiskt stöd hos kommunen.

Ansökning om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Det kommer att behövas information om den sökande och intyg som styrker merkostnaden som uppstått under sjukdomstillfället samt merkostnadens storlek. Den assistansberättigade eller ombud måste då skicka in en del obligatoriska uppgifter för att ärendet ska kunna handläggas. Fullmakten ska sändas in i samband med första ansökan om sjuklöneersättning för ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Vad är merkostnader?

Vid ansökning om ekonomiskt stöd vid merkostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro ingår: sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som är reglerade eller föranledda av avtal samt sociala avgifter. Som merkostnad räknas inte särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader.

Fullmakt

Den assistansberättigade kan överlåta till assistansanordnaren att ansöka om merkostnader hos kommunen på grund av praktiska skäl men då ska en fullmakt upprättas. Fullmakten gäller så länge avtalet mellan den assistansberättigade och assistansanordnare gäller eller tills den återkallas.

Ansökan

Den assistansberättigade eller hens ombud måste ansöka om insatsen hos kommunen. Begäran om tillhandahållande av personlig assistans eller ansökan om ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras löpande månadsvis vid varje ordinarie personlig assistents sjukdomstillfälle.

Ansökan med underlag skickas till:

Sigtuna kommun
Myndighetsenheten ÄoN
Sjuklöneadministration
195 85 Märsta

Fakturering

Fakturering ska ske först efter det att den assistansberättigade och/eller assistansanordnaren mottagit beslutsmeddelande om vilket ersättningsbelopp som beviljas.

Sigtuna kommun ersätter:

 • Karensdagen

För karensdagen utbetalas ersättning motsvarande den faktiska kostnaden för den ordinarie assistentens semesterersättning inklusive sociala avgifter

 • Dag 2-14

För dessa sjukdagar utbetalas ersättning motsvarande de faktiska kostnader som ni har för sjuklön till den ordinarie assistenten inklusive semesterersättning och sociala avgifter.

 • Dag 15-180

För dessa sjukdagar utbetalas ersättning motsvarande den faktiska kostnad som ni har för den ordinarie assistentens semesterersättning inklusive sociala avgifter.

I ansökan ska framgå

 • Vilken assistansanordnare som söker samt vilket kollektivavtal som tillämpas
 • Kontaktuppgifter till assistansanordnaren med namngiven kontaktperson och e-postadress
 • Uppgifter om den assistansberättigade
 • Namn på assistent/assistenter som uppburit sjuklön
 • Period då lönekostnaden uppstått
 • Merkostnad som uppstått under perioden

Underlag som ska bifogas ansökan:

 • Specificerad uträkning för sjukperioden med uppgift om vilken procentsats som gäller för kollektivavtalsavgifter.
 • Lönespecifikation på assistent som uppburit sjuklön
 • Kopia av sjukfrånvaroanmälan/tidrapport och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan på assistent som uppburit sjuklön. Sjukfrånvaroanmälan ska visa datum och klockslag för när ordinarie assistent varit sjuk. I sjukfrånvaroanmälan ska även karensdag, sjukavdrag och andra uppgifter som styrker det som ansökan avser vara angivet.
 • Schema och tidrapport för den månad som assistent uppburit sjuklön
 • Signerade frånvaroanmälningar/tidrapporter (samtliga anmälningar och rapporter ska vara signerade av både vikarier och den som uppburit sjuklön)
 • Listor över vikarier som arbetat då ordinarie assistent varit sjuk samt uppgift om datum och klockslag för det utförda arbetet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.