Sök ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation. Här finner du information om hur du kan söka ekonomiskt bistånd samt vilka krav som ställs på dig som ansöker.

Vem får söka?

Du som har fyllt 18 år, är boende eller vistas i Sigtuna kommun har rätt att söka socialbidrag/försörjningsstöd om inte dina inkomster räcker till dina och din familjs grundläggande behov. Samtliga inkomster i hushållet räknas ihop.

Här kan du se filmen på andra språk

Introduktion för nyanlända

Du som har uppehållstillstånd beviljat efter den 1 december 2010 ska vända dig till Arbetsförmedlingen som har ansvaret för etablering av nyanlända flyktingar.

Studerande på gymnasiet?

Enligt lagen är föräldrar ansvariga att försörja sina barn som läser på gymnasiet till och med det år de fyller 21 år. Därför är det inte självklart att ungdomar som läser på gymnasiet kan få försörjningsstöd.

Studerande på komvux eller högskola?

Alla studerande på komvux eller högskola ska söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Under sommaruppehåll kan studenter ha rätt till försörjningsstöd om man i god tid varitaktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Du måste börja söka arbete under vårterminen.

Socialtjänstens målsättning är att alla studerande som söker försörjningsstöd och är arbetssökande, ska bli erbjudna en praktikplats under sommaren.

+65 år?

Om du är 65 år eller äldre och inte har någon pension kan du vända dig till pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd. Samma sak gäller för dig som har pension som inte räcker för att du ska kunna försörja dig och din familj på den.

Hur söker jag?

Du kan alltid ringa oss och prata med en socialsekreterare för att få information om rätten till bistånd.

Hur du gör för att ansöka för första gången

När du ska ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången kan du lämna in en ansökan via Mina Sidor. Om du inte har ett Bank-ID kontaktar du mottagningen på arbete- och försörjning via kontaktcenter. Du kan nå mottagningen måndagar-fredagar. Efter samtalet med kontaktcenter kommer du att bli uppringd av en socialsekreterare inom 48 timmar.

Socialsekreterare på mottagningen gör en förhandsbedömning om din / er rätt till ekonomiskt bistånd och skickar sedan hem en ansökningsblankett till dig / er efter utförd förhandsbedömning.

 • Du lämnar själv ifyllda ansökningspapper och handlingar till Kontaktcenter
 • Ta med din legitimation
 • Inkompletta ansökningar kan leda till ett avslagsbeslut som du har rätt att överklaga 
 • Vid en komplett ansökan kommer en socialsekreterare boka ett nybesök med dig

Vi arbetar för att erbjuda dig ett nybesök inom 14 dagar. Under långa helger och semestertider kan det ta längre tid.

För dig som redan beviljats ekonomiskt bistånd

Har du fått ett bifall/beviljats ekonomiskt bistånd kan du fortsättningsvis vid eventuell återansökan, logga in via e-tjänsten och göra din ansökan digitalt för snabbare handläggning.

Här kan du läsa om hur du använder e-tjänsten Pdf, 327.4 kB, öppnas i nytt fönster..
Behöver du hjälp med att få instruktionen uppläst kan du kontakta oss.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation. Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig och din familj, kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är det sista skyddsnätet i samhället.

Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt socialtjänstlagen med hänvisning till 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SOL).

Beslutet innebär alltid en individuell bedömning.

Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boendekostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader med mera.

Biståndet söker du personligt via enheten Arbete och försörjning genom att ringa kontaktcenter när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som en tillfällig ekonomisk hjälp.

Om du hamnar i akut nödsituation utanför kontorstid kontakta socialjouren.

Försörjningsstöd är inte kravlöst. För att kunna vara berättigad till försörjningsstöd ska alla andra socialförsäkringsförmåner vara sökta innan försörjningsstöd beviljas.

Är du arbetslös ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande.

Om du har tillgångar ska dessa vara avyttrade innan du kan bli berättigad försörjningsstöd. Med tillgångar menas aktier, fonder, sparade pengar, bil, båt, bostad eller sommarstuga kan detta påverka rätten till försörjningsstöd.

Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till din inkomst.

Den som studerar eller har ett eget företag är som regel inte berättigad försörjningsstöd.

Vad ingår i försörjningstödet enligt riksnorm?

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar och telefon

Övrigt försörjningsstöd som inte ingår i riksnorm:

 • boendekostnader
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • a-kassa/fackföreningsavgift

Bistånd i övrigt, kostnader som kan ansökas vid behov:

 • läkarvård
 • medicin
 • akut tandvård
 • glasögon

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. Beloppen är olika och beror på om man är ensamstående, är en barnfamilj eller har ett parförhållande. Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen.

Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige.

Här kan du läsa mer om riksnormen och göra provberäkning på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ifall du är missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga ärendet till förvaltningsrätten.
Överklagandet ska göras skriftligen och ska ha inkommit till kommunen tre veckor från den dag du fick beslutet, mer information om hur du överklagar finns under fliken överklaga.

Dessa kontroller gör vi

Innan vi beviljar försörjningsstöd kontrollerar vi uppgifter hos Bilregistret, Patent och Registreringsverket, Skattemyndigheten, Försäkringskassan, a-kassan, alfakassan, sociala medier med mera. När du skriver under din ansökan godkänner du att vi kan kontrollera dessa uppgifter. Du intygar också att dina uppgifter är sanna.

Meddela förändringar

När du får försörjningsstöd är du skyldig att tala om för oss när du får din ekonomisk situation förändras, flyttar eller din familjesituation förändras.

Skyldigheter för varje ansökan om försörjningsstöd

Socialtjänsten måste ta hänsyn till alla former av ersättningar/inkomster som den som söker får. Därför kontrollerar vi följande:

 • Centrala studiestödsnämnden, CSN
 • Försäkringskassan
 • Barnbidrag
 • Sjukpenning/föräldrapenning, vårdbidrag
 • Underhållstöd
 • Bostadsbidrag
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Rekryteringsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Lön
 • AFA
 • A-kassa/Alfa
 • Retroaktiva utbetalningar

Du måste uppge samtliga former av ersättningar/inkomster som du har vid varje ansökan. Om du inte anger rätt inkomstuppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Du ska tala om för din handläggare så fort du får en annan inkomst.

Retroaktiva ersättningar

Retroaktiva ersättningar räknas som inkomst vilket kräver ekonomisk planering. Om du får ett överskott en månad, räknas det som en inkomst nästa månad. Därför är det viktigt att planera!

Vilka krav ställs på dig?

 • Om du är arbetslös och inte kan svenska ska du studera på sfi, Svenska för invandrare. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om SFI
 • Du ska aktivt söka arbete om du är arbetslös och vara anmäld på Arbetsförmedlingen
 • Du ska söka a-kassa eller alfakassa, AFA, om det är möjligt
 • Det är obligatoriskt att delta på anvisad aktivitet
 • Du ska söka alla bidrag du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning eller underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du söker.
 • Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN
 • Om du har egna pengar, i Sverige eller utomlands, på banken eller aktier, fonder, villa, bostadsrätt, sommarstuga, båt, bil eller andra tillgångar, kan detta räknas som kapital och i sin tur kan påverka bedömningen av rätten till bistånd
 • Sambos, gifta eller registrerade partners ska göra en gemensam ansökan
 • Du måste även redovisa din inkomst och kapital utomlands
 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag
 • Om du har skulder ska du i första hand göra upp en avbetalningsplan med den du är skyldig pengar. Tips om detta får du hos kommunens budget- och skuldrådgivning Öppnas i nytt fönster..
 • Om du lever på existensminimum och har förbehållsbelopp hos Kronofogden och är i behov av tandvård, glasögonen, medicin, färdtjänst med mera, kan du ta kontakt med dem för att sänka ditt förbehållsbelopp

Bra att veta

Vi som arbetar på enheten försörjningsstöd arbetar för att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv.

Sekretess/tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Det innebär att en socialsekreterare eller annan personal inte får lämna ut några uppgifter om dig eller familjen till en annan myndighet eller någon utomstående person utan ditt godkännande.

GDPR

Enheten för försörjningsstöd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sigtuna kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt förvaltningslagen och socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt GDPR.

Försörjningsstöd beviljas normalt som ett bistånd som inte ska betalas tillbaka. Men det finns vissa situationer där det kan krävas tillbaka.

Återbetalning

Försörjningsstöd kan beviljas i väntan på att sökanden väntar på a-kassa eller någon annan socialförsäkringsförmån som sjukpenning, sjukersättning med mera. Detta utbetalda försörjningsstöd kan helt eller delvis krävas tillbaka.

Viktigt med riktiga uppgifter

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter gällande din ekonomi, boendesituation, arbete, och familjeförhållanden. Osanna uppgifter kan innebära att felaktigt utbetalt försörjningsstöd kan krävas tillbaka samt att en polisanmälan om bedrägeri görs.

Från och med 1 augusti 2007 är kommunerna skyldiga att polisanmäla misstanke om bidragsbrott enligt nya bidragsbrottslagen (SFS 2007:612).

Socialsekreterarna samarbetar med socialförvaltningens handläggare kring insatser för familjer eller enskilda med sociala problem. Det kan röra sig om problem med ekonomi, missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Socialassistenterna sköter utbetalningar av försörjningsstöd och förmedling av egna medel.

Vår strävan är att försörjningsstöd ska betalas ut under så kort tid som möjligt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.