Fonder

Sigtuna kommun förvaltar över ett antal stiftelser/ donationsfonder och ska fördela avkastningen till särskilt angivna ändamål enligt donatorns önskemål. Merparten av donationsfonderna avser att stödja personer eller familjer med låg försörjningsförmåga, men det finns också fonder som är till för att uppmuntra eller främja barn och ungdomar.

Fonder 2024

I dagsläget tar vi inte emot några ansökningar.

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder

Sigtuna kommun fördelar medel ur de 12 stiftelser/donationsfonder som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utsedda befattningshavare inom socialförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen och utgår då från årets sammanställning. Den totala utdelningen för aktuellt år meddelas vanligtvis under våren.

Socialnämndens fonder

För socialnämndens fonder gäller att sökande ska vara skriven i Sigtuna kommun och uppfyller fondens ändamål.

Utbildningsnämndens fonder

Till utbildningsnämndens fonder kan ansökan göras av enskild sökande som är skriven i Sigtuna kommun samt av företrädare för skolor eller barn- och ungdomsverksamheter i kommunen. Stiftelsen Dorotea och Carl Herzbergs minnesfond medger utdelning endast till barn med anknytning till särskilda gårdar i Skepptuna.

Utdelning av nedanstående fonder beslutas av socialnämnden

Fondnummer

Fond

Ändamål

 

7003

Per Wallins stiftelse

Skor till behövande skolbarn i Odensala


7004

G Erikssons stiftelse

Till behövande reumatiskt sjuka personer.
Sjuka inom Skepptuna, Lunda och Vidbo församlingar äger företräde.


7006

Stiftelsen Lagerströmska donationsfonden

Utdelning ska gå till allmännyttigt ändamål i Sigtuna stad.


7007

Stiftelsen Karl och Emma Strömbergs donationsfond

Hjälp till behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga.
Ensamstående med barn i Sigtuna stad äger företräde.


7008

Stiftelsen J A Wahlbergs donationsfond

I första hand till sjukvårdsändamål som kommun eller landsting inte har skyldighet att bekosta.
I andra hand till understöd åt långvarigt sjuka personer som är i behov av bidrag till rehabilitering eller konvalescens.
Boende i Sigtuna stad äger företräde.


7011

Stiftelsen samfonden för allmänna hjälpbehov

Hjälp till behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga.
Semester/rekreationsresa, inom eller utom landet för mindre bemedlade sjuka, åldringar eller gravt handikappade personer.
Semester/rekreationsresa, inom eller utom landet för mindre bemedlad person som oegennyttigt och förtjänstfullt skött och tagit hand om sjuk och/eller handikappad medmänniska.
Främjande av trivsel, trevnad, gemenskap och förströelse för mindre bemedlade sjuka, handikappade och åldringar.


 

Utdelning ur nedanstående fonder beslutas av utbildningsnämnden

Fondnummer

Fond

Ändamål


7001

Granlundska stiftelsen

Premier till skolbarn boende i Skepptuna.7002

Stiftelsen Dorotea och Carl Herzbergs minnesfond

Till begåvade och behövande barn med anknytning till gårdarna Vasa och Goddersta i Skepptuna för deras utbildning – även vid högre utbildning än grundskolan.


7009

Stiftelsen Sigtuna hantverksförenings stipendiefond

För utdelning vid vårterminens slut av ett eller flera stipendier till elever vid S:t Olofs skola och mantalsskrivna i Sigtuna, S:t Olofs, S:t Pers och Haga församlingar.

Sökande ska ha teknik eller ekonomi som tillvalsämne och ha visat god fallenhet i detta ämne samt god samarbetsvilja med skola och kamrater.


7010

Stiftelsen Ingrid Rogners stipendiefond

Stipendium till elever i Råbergsskolan som arbetar flitigt efter bästa förmåga. Ges som uppmuntran för fortsatt arbete.


7012

Stiftelsen samfonden för barns hjälpbehov

Främjande av barn- och ungdomsvård.
Främjande av barn och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet.
Bidrag till utrustning av ungdomsgårdar, klubblokaler eller andra liknande barn- och ungdomslokaler.
Trivsel, trevnad och förströelse på kommunen tillhöriga daghem, fritidshem, familjedaghem eller liknande institutioner.
Beslut om utdelning ska föregås av samråd med socialnämnden.


7013

Stiftelsen för samfonden för skoländamål

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärd flit.

Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet (vid respektive skola) eller åt gymnastik eller idrott.

Stipendium för fortsatt utbildning.

Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.

Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Förvärv av material m.m.

 

Utdelning kan ges till elev i grundskolan som är bosatt i Sigtuna kommun.Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.