Publicerad:

Mer fokus på matematik, svenska och trygg skolgång

Sigtuna kommun har beslutat om ett nytt skolutvecklingsprogram för de kommande fem åren. Stort fokus ska ligga på att förbättra kunskaperna inom svenska och matematik, samt att arbeta för en trygg skolmiljö utan mobbning, kränkande behandling eller våld.

Sedan 2013 har kommunens skolutvecklingsprogram visat vägen för hur förskolan, grundskolan, anpassade grundskolan och fritidshemmen i kommunen ska arbeta och utvecklas. Från i år omfattar programmet även gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Det är glädjande att samtliga partier står bakom det nya skolutvecklingsprogrammet. Jämfört med föregående program lägger vi större vikt vid kunskaper i svenska språket och matematik. De ämnena är särskilt viktiga grundstenar för kunskapsinhämtning, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Förutom svenska och matematik har det uppdaterade programmet fokus på trygg skolgång där det är nolltolerans mot all form av våld, normbrytande beteende, mobbning och kränkande behandling – något som gäller inom alla utbildningsformer i kommunen och som börjar redan i förskolan. Arbete med värdegrund men även en barn- och elevhälsa som förebygger fysisk och psykisk ohälsa är viktiga delar för alla utbildningsverksamheter framåt, liksom arbetet att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Något som ska motverkas genom hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning.

Mikael Brant-Lundin är förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Sigtuna kommun, han säger:

Skolutvecklingsprogrammet har tydliga och långsiktiga mål för vårt utvecklingsarbete i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Helt avgörande för att varje barn och elev ska lyckas med sin utbildning är att vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens. Vi ska därför fortsatt ha fokus på en bra arbetsmiljö, med goda möjligheter till delaktighet och till att utvecklas i sin profession. För att klara vår kompetensförsörjning lyfter det nya skolutvecklingsprogrammet även vikten av att vi fortsätter våra samarbeten med universitet och högskolor.


De tre målen för skolutvecklingsprogrammet 2024-2029

  • Kunskapsmål: Varje barn och elev ska nå en högre måluppfyllelse genom att inhämta och utveckla kunskaper.
  • Lärmiljömål: Varje barn och elev ska vara trygg och ha studiero.
  • Medarbetarmål: Varje medarbetare är engagerad, har rätt kompetens och utvecklar utbildningen.

Elever i klassrum sitter i sina bänkar och en av eleverna räcker upp handen.

Foto: Rosie Alm