Publicerad:

Så arbetar vi för biologisk mångfald

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag, en dag som instiftades av FN för att uppmärksamma och uppmärksamma om betydelsen av artrikedom och biologisk mångfald. Vårt arbete för att trygga en levande natur och ett rikt växt- och djurliv pågår året runt.

Två personer står i ett fågelskådningstorn och tittat över en våtmark

Fågeltornet i naturreservatet Askarehage.

För att olika ekosystem ska fungera sida vid sida krävs sammanhängande natur- och vattenområden och en mångfald av olika växt- och djurarter. Fungerade ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar bland annat till att rena vatten, skapa frisk luft, ge stabilare klimat och pollinering av växter.

Idag minskar den biologiska mångfalden kraftigt över hela världen som en följd av föroreningar, skogsavverkning, igenvuxna ängsmarker, utfiskning, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Det är därför viktigt att värna och främja den biologiska mångfalden och samtidigt minska belastningen på ekosystem som har hög biologisk mångfald för att förhindra att dessa utarmas.

I vår kommun görs olika projekt för att gynna den biologiska mångfalden. Nedan följer några exempel:

Pollinering och fler ängsytor

Vi har två större projekt för naturvård och pollinering på Sigtuna golfklubb och Norrbackafältet. Där sker bland annat åtgärder för att gynna pollinerande insekter genom ökad tillgång på en mångfald av nektar- och pollenrika växter och boplatser. Det sker genom exempelvis konstruktioner, inplantering och ändrade skötselmetoder för områdena. På Norrbackafältet klipps inte gräsmattorna längre, utan körs med slåtterkross en gång om året för att omvandla ytan till ängsmark.

Vi strävar även efter att få in mer ängsytor på parkmark på andra ställen i kommunen.

Skog och skogsvård

Vid plantering av träd eftersträvas en variation av olika trädarter. Vid röjning av naturmiljöer gör vi avvägningar kring hur den biologiska mångfalden ska gynnas, samtidigt som områdena ska göras tillgängliga och trygga för människor. Till exempel sparas död ved i skogen för att främja insekter som trivs i död ved, och blommande buskar och träd sparas i brynmiljöer för att skapa variationsrika miljöer som gynnar fåglar och insekter.

Vi arbetar även med insatser för att minska utbredningen och skadorna från granbarkborren i skogen.

Invasiva arter

En handlingsplan för främmande (invasiva) arter är arbetas fram för att få en ökad kunskap om dessa arter och hur hantering och bekämpning av dem ska genomföras för att förhindra spridning på kommunal mark. Det sker redan nu insatser mot den invasiva arter sjögull i kommunen för att minska dess spridning och utkonkurrerande av andra arter.

Förbättrad vattenkvalitet

I Odensalabäcken utreder kommunen insatser för att förbättra vattenkvaliteten och minska risken för översvämning. Bland annat så utreds anläggande av våtmark, dagvattendamm och diken för att minska risken för översvämning och negativ påverkan från vattenflödet genom miljöföroreningar och övergödning.