Publicerad:

Vi förstärker vårt arbete med suicidprevention

Vi har antagit en ny strategi som kommer att utgöra grunden för vårt förebyggande arbete kring suicid. Strategin gäller för åren 2023-2028.

Suicid är en folkhälsofråga, där Sverige har en nollvision. Detta mål vill vi bidra till genom vårt arbete med suicidprevention. Målet med vårt arbete med suicidprevention är att bidra till att den nationella nollvisionen nås.

Det finns en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och suicid på så vis att psykisk sjukdom är en riskfaktor för suicid. Suicidprevention hör alltså nära samman med det breda förebyggande och främjande arbetet inom området psykisk hälsa.

Den nyantagna strategin konkretiserar vårt ansvar i det förebyggande arbetet och skapar en struktur för kontinuitet och uppföljning. Den utgör grunden för arbetet med att förebygga suicid under de kommande 5 åren.

Insatser för suicidprevention behöver ske på allt ifrån övergripande kommunnivå ner till individnivå, vilket innebär olika typer av arbetssätt och insatser.

Insatserna kan delas in i tre nivåer:
• Universella insatser riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå och syftar till att öka kunskap och minska stigma, samt att stärka personer innan lidande uppstår.
• Selektiva insatser riktar sig till grupper som är mer utsatta för suicidrisk och kan exempelvis syfta till tidig upptäckt.
• Riktade insatser till individer med risk för suicid. Insatserna kan exempelvis syfta till tidig upptäckt, vård och behandling.


Här kan du läsa vår strategi för suicidprevention OBS, dokumentet ligger i vår författningssamling. Klicka på länken ovan, sedan på "Planer, policyer, program och strategier" ❯ "Strategier" och välj sedan "Strategi för suicidprevention i Sigtuna kommun 2023-2028"

två personer som håller varandras händer