Publicerad:

Bra samarbeten bakom framgångssaga i Rosersberg

Projektet "Västra Rosersbergs gata och VA" är nominerat till Årets Bygge 2023 med motiveringen att det är ett föredömligt anläggningsprojekt för hela branschen. Kommunens projektledare Åke Fröderberg berättar om några av guldkornen bakom framgångsprojektet.

Inom ramen för det nominerade projektet har kommunen och vår entreprenör byggt en gata för tung trafik och kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad. I anläggningen ingick även dagvattenledningar, skyddsvall, två stora dagvattendammar och skyddsåtgärder för områdets salamandrar.

Vi har byggt ut allmän plats, naturområden och gatumark i syfte att utöka Rosersbergs verksamhetsområde, samtidigt som vi har tagit omkringboende, djur och natur i beaktande så långt det varit möjligt, säger projektledare Åke Fröderberg.

Hänsyn och hållbarhet som ledstjärnor

Färdigställande tre månader före deadline med bibehållen budget och projektets stora hänsyn till natur, miljö och klimat lyfts som särskilt föredömliga faktorer i nomineringen till Årets Bygge. Fossilsnåla ledningsrör, smart hantering av schaktmassor och respekt för biologisk mångfald är några exempel, liksom satsningarna på salamandertrivsel som sticker ut lite extra i det här projektet. 

Vi har redan i planeringen haft stort fokus på att försöka förbättra och stärka förutsättningarna för salamandern att leva kvar i området, berättar Åke Fröderberg.

För att möjliggöra ödlornas överlevnad har man i samarbete med exploatörer bland annat tillfört mer vatten och ett specialstaket som skärmar av deras plats.

Stor stenhög och grävmaskiner som utför förarbeten med ny väg och skyddsvall

Förarbeten för byggnation av skyddsvall och tillfällig väg. Foto: Sigtuna kommun

Miljö- och hållbarhetstänk är en självklarhet och löper som en röd tråd genom hela det här projektet. Ett exempel på det är de miljöreducerande effekter som åstadkommits genom minimalt användande av transporter och skapande av så kallad massbalans.

Vi har kommit på idéer under resans gång och inte kört iväg ett enda lass till annan plats, utan återanvänt allt material själva eller givit bort till andra i samma område. Det ingen har velat använda har vi byggt skyddsvallar av bland annat, berättar Åke Fröderberg.

Ytterligare bidrag till minskat klimatavtryck är användandet av en ny sorts rör gjorda av tallolja som minskar koldioxidutsläppen med omkring 70 procent. Man har även bevarat faunan genom att återplantera samma typ av träd och växter som fanns tidigare. 

Samarbetsvilja och lösningsfokus

Förarbetet till det här projektet påbörjades redan 2017 och Åke Fröderberg menar att en viktig faktor för att lyckas ro i hamn ett sånt här projekt är noggrann planering.

Vi har varit väldigt många involverade i det här. Det är ett väldigt stort projekt som man måste ha tid att tänka igenom hur man genomför på bästa sätt och den tiden har vi fått här. En annan viktig sak att framhålla här är kommunens egen utförandeavdelning som har genomfört förberedande arbeten på ett exemplariskt sätt.

Tack vare dessa förberedelser har det även varit möjligt att hålla samman alla som varit inblandade i projektet, men även utanför i form av entreprenörer som byggt parallellt i samma område.

En viktig framgångsfaktor i det här projektet är att vi har haft ett väldigt fint samarbete mellan många olika parter som trots varierande tidplaner och ekonomi har velat och lyckats dra åt samma håll. Vi fick en vi-känsla för projektet och tillsammans med andra exploatörer har vi kunnat bygga ut allmän plats samtidigt som andra aktörer har byggt ut kvartersmarken.

Hur känns det att projektet har chans att vinna Årets Bygge?

Ur en personlig aspekt har jag fått bekräftelse på att sättet jag jobbar på verkar fungera. Vi gör det vi ska göra och månar om arbetsklimatet där vi bemöter andra som vi själva vill bli bemötta. Svårare än så är det inte. Men sen är det såklart kul att någon annan uppmärksammar att den här typen av projekt går att genomföra så bra och att vi får en klapp på axeln för det, säger Åke Fröderberg och fortsätter: Det tar ett tag att förklara fem års arbete, men något som verkligen ska framhävas är att vi har haft skicklig yrkespersonal och lyckades få ihop ett bra gäng som kunde och ville göra ett bra jobb.

Kartbild som visar verksamhetsområdet ovanifrån.

Blå markering visar anläggningens område i Rosersberg.

Fakta:

Sh bygg, sten och anläggning har varit entreprenör i projektet.

Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin. Läs deras artikel om projektet här: "Många hållbara lösningar när logistikområdet fick VA-nät" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.