Publicerad:

Demokratiska pilotprojekt i Valsta

Ny modell för mer direkt inflytande över platsutveckling kan leda till ökad social hållbarhet i stort, och gör det på ett mer inkluderande sätt.

Det pågår just nu två projekt i Valsta, ett som kommunen driver själv och ett som vi har tillsammans med SigtunaHem och Hyresgästföreningen. De går ut på att ge invånare mer direkt inflytande över hur deras närområde ska utvecklas, efter en specifik budget.

Modellen är internationell och har använts i Norden, Europa och Sydamerika. De direkta och indirekta resultaten är väldigt spännande.

Det man kan se i internationella utvärderingar och rapporter är att den här modellen leder till en känsla av samägande kring det som projektet gällt, exempelvis en plats, funktion eller tjänst. Utöver det kan man se att deltagande i lokala och regionala val har ökat i en del områden där modellen använts, och även att det haft en positiv effekt på tilliten mellan beslutsfattare och deltagare, säger Dina-Maria Jerari, samordnare, Sigtuna kommun.

Det enaprojektet, tillsammans med SigtunaHem och Hyresgästföreningen är inriktat på Magnegatan och Ymergatan i Valsta. Den 27 november presenterade de de vinnande förslagen.

Det kom in ett 50-tal förslag från boende, vi fick in väldigt många fina och kloka idéer, säger Lola Svensson, social samordnare på SigtunaHem.

Efter att förslagen samlats in fick de boende rösta på vad som skulle förverkligas. Flest röster fick förslag om att skapa en bättre utemiljö med fler sittplatser, grillar och växter – bland annat ätbara växter – samt förslag om fler mötesplatser och aktiviteter som skapar gemenskap.

I projektet vi driver själva kring mötesplatsen i Valsta är röstningen nu avslutad och vinnande förslag presenteras under december.

Om vi ser till förslagen som kommit in handlar de också mycket om gemenskap. Vår förhoppning är att dessa projekt, och resultaten av dem, kan vara stöd i att skapa mer gemenskap och sociala kontakter i området, avlutar Dina-Maria Jerari.

Kommunens samordnare mötesplatsen i Valsta

Kommunens samordnare Dina-Maria Jerari på mötesplatsen i Valsta

Om modellen

Modellen kallas medborgarbudget och är en form av medbestämmande, där deltagarna lämnar förslag och fattar beslut tillsammans. Modellen låter deltagarna prioritera resurser, och den ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för att utveckla till exempel ett område eller en plats. Det är ett sätt att jobba med platsutveckling och social hållbarhet i stort, på ett mer inkluderande sätt. Inom ramen för detta pilotprojekt har Sigtuna kommuns digitala dialogplattorm använts och förhoppningen är att processen ska leda till ökat inflytande och delaktighet.