Publicerad:

Så bekämpar vi angrepp från granbarkborren

Varma, torra somrar och kraftiga stormar har gjort att granbarkborren har kunnat sprida sig kraftigt i landet. Så här jobbar vi med att bekämpa angreppen.

Kåda är granens naturliga skydd mot skadeinsekter, men under varma och torra somrar ”stressas” träden och produktionen avstannar. Det gör dem sårbara för angrepp. Det är flera insekter som lever av granar, men granbarkborren är farligast för den tar i slutändan död på trädet. De starka stormarna som härjat de senaste åren har också givit granbarkborren bättre förutsättningar att sprida sig.

Det är en stor skillnad i utbredning som vi ser nu. Skador som orsakats av granbarkborre 2018–2021 ligger på ungefär 26 miljoner skogskubikmeter. Sätt det i jämförelse med de 67 åren innan, 1950–2017. Då låg angreppen på ungefär 10 miljoner skogskubikmeter. De senaste fyra åren har vi alltså tre gånger så stora angrepp som de senaste 60 åren sammanlagt, säger Cecilia Böhme, arbetsledare för naturvård, Sigtuna kommun.

skogsvårdare inspekterar en döende gran

Cecilia Böhme inspekterar en döende gran

Som skogsägare ansvarar kommunen för att följa skogsvårdslagen, som reglerar bland annat hur skadeinsekter ska bekämpas.

Vi kartlägger granbarkborreangrepp på vår skogsmark genom att söka av riskområden. Särskild fokus lägger vi på riskträd längs med vandringsleder, vägar och bebyggelse. Beroende på vad vi hittar gör vi en bedömning av vilka åtgärder vi behöver sätta in, säger Jessica Selesi, skogsvårdare, Sigtuna kommun. I våra naturreservat gör vi noga avvägningar innan varje åtgärd för att påverka naturreservatet lite som möjligt, säger Jessica Selesi.

Förutom att vi arbetar enligt skogsvårdslagen och föreskrifter för skyddad skog följer vi rekommendationerna från Skogsstyrelsens initiativ ”Stoppa borrarna”.

Det här arbetet tar en hel del tid, men det positiva är att vi delvis kan återställa skogsmarker som vuxit igen. En hel del av granen här i Sigtunaområdet är inplanterad på 70- och 80-talet och har påverkat andra trädsorters möjlighet att växa, menar Cecilia Böhme.

angripen gran som en skogsvårdare inspekterar

Jessica Selesi undersöker barken på en angripen gran

Hur känner du igen angripna träd

Ser du gamla döda granar med hål i kan du utgå från att de blivit angripna tidigare år. Dessa sparas ibland för att vara hem åt andra insekter, som ofta äter just granbarkborre. När granarna har dött finns det, lite förenklat, ingen mat kvar för granbarkborren så de döda träden bidrar inte till ökad spridningsrisk.

Nya angrepp kan du se genom att titta på stammarna och se borrhål och ett kanelfärgat borrmjöl. Ett annat tecken är att det ligger gröna barr under granen, avslutar Jessica Selesi.

Här kan du tipsa om du ser angripna granar: Felanmälan utemiljö
eller via appen "Felanmälan Sigtuna kommun" som du hämtar via app storeeller Google play.

Faktaruta – detta gör vi

  • Tar ner individuella risktråd och tar bort barken eller tar bort träden från platsen.
  • Avverkar och tar ut en större mängd angripna träd för att förhindra spridning.
  • Avverkar träd för att skapa förutsättningar för en livskraftig skog

Läs mer om vår skogsvård här!

Angripna och döda granar som ska tas ner

Angripna och döda granar som ska tas ner