Publicerad:

Sigtuna kommun vill att domstol avgör ansvarsfråga

Migrationsverket har ansvar för alla personer som är asylsökande i Sverige. Kan Migrationsverket tvinga en kommun att överta ansvaret för en asylsökande som får avslag på sin ansökan? Sigtuna kommun har beslutat att pröva saken i domstol.

Anledningen till Sigtuna kommuns beslut, som togs den 30 augusti av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, är att funktionshindrade personer med utvisningsbeslut i handen skjutsats och släppts av utanför kommunhuset i Märsta genom Migrationsverkets försorg.
Detta har skett vid två olika tillfällen det senaste året.
Sigtuna kommun menar att Migrationsverkets agerande inte är lagligt och begär att myndigheten ska återta ansvaret för asylsökande med utvisningsbeslut.

Då det i båda fallen varit en fråga om liv och hälsa har Sigtuna kommun tagit ansvar och stått för boende och omsorg, men anser att ansvaret inte är kommunens.

Mattias Askerson, ordförande i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, säger:

Detta är i grunden en principiell fråga. Ska Sigtunaborna tvingas bära kostnaderna för statens misslyckanden? Det handlar även om behandlingen av individerna och Migrationsverkets agerande. Är det rimligt att en myndighet riskerar en individs liv och hälsa på detta sätt och sätter en enskild kommun i ett sådant dilemma?

Enligt både lagen om mottagande av asylsökande och socialtjänstlagen har inte asylsökande rätt till bistånd från kommunen. Sigtuna kommun vill därför att domstolen prövar om Migrationsverket kan tvinga kommunen att överta ansvaret för asylsökande med utvisningsbeslut, samt ha ersättning för kostnaderna.

Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, säger:

Förvaltningen har haft ett uppdrag att verka för att Migrationsverket ska återta sitt ansvar och ersätta kommunen för de kostnader Migrationsverkets agerande orsakat oss. Vi har försökt att ha en dialog med Migrationsverket men har tyvärr uttömt alla möjligheter till lösning. Vi bedömer därför att det enda som återstår för kommunen, är att väcka talan mot Migrationsverket i allmän domstol.