Publicerad:

Restaureringen av Sigtunas kyrkoruiner fortsätter

S:t Olofs och S:t Pers kyrkoruiner har redan restaurerats för att säkra och vårda det unika kulturarvet. Nu har turen kommit till S:t Lars ruin.

S: Lars kyrkoruin.

S:t Lars kyrkoruin innan restaureringen. Foto: Sigtuna kommun

Projektet med att restaurera kyrkoruinerna driver vi på Sigtuna kommun genom ett långtgående samarbete med Sigtuna församling och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med projektet är att säkra ruinerna, göra de mer tillgängliga för allmänheten och vårda det unika kulturarv som ruinerna utgör.

Efter lyckade restaureringsarbeten med S:t Olof och S:t Pers ruiner under år 2018 och 2019 har det blivit dags att ta oss an den tredje och sista ruinen i Sigtuna stad. Vid besiktningar har vi kunnat konstatera att en uppsäkring av S:t Lars kyrkoruin är nödvändig för ruinens fortlevnad. Ruinen ska bland annat befrias från skadlig växtlighet och dåligt murbruk ska tas bort och ersättas med ett mer följsamt kalkbruk.

Träd riskerar att skada ruinen

Baserat på ett utlåtande i en teknisk analys genomförd av sakkunniga byggnadsantikvarier kommer vi också att behöva ta bort fyra träd intill ruinen. Träden skuggar ruinen och bidrar till ökad fuktighet i murverket vilket motverkar uttorkning och gynnar oönskad växtlighet. Det gäller framför allt de tre aspar som står närmast ruinen. De bedöms dessutom vara angripna av askskottsjuka och riskerar därmed att falla och skada ruinen. Trädens rötter utgör en annan risk för ruinen då de kan skada ruinens grundläggning, alltså fundamentet som ruinen står på. Det gäller framför allt den stora lönn vars rötter tydligt växer in under ruinen, vilket med stor sannolikhet påverkar murverket och ruinens grundkonstruktion. Träden behöver alltså tas ned för att skydda och bevara den kulturhistoriska byggnaden.

Trädfällningen har diskuterats med berörd avdelning på Länsstyrelsen i Stockholms län och Sigtuna kommun har beviljat marklov för utförandet. Träden kommer att tas ned i början på maj.

En lönn som står så nära intill kyrkoruinen att lönnens rötter växer in under ruinens grund.

Lönnen vars rötter växer in under S:t Lars kyrkoruin. Foto: Sigtuna kommun

Arbetet pågår under sommaren

Resten av arbetet med att restaurera ruinen är planerat att pågå från och med den 16 maj till och med den 1 oktober 2022. Under tiden kommer det att finnas ett byggstaket runt kyrkoruinen och de två stigarna vid ruinen kommer att vara avstängda. När arbetet är klart ser vi fram emot en ruin som är säkrad för ännu ett par generationer framåt.

Om S:t Lars kyrkoruin

S:t Lars kyrkoruin ligger i Sigtuna längs Prästgatan inte långt från rådhuset. Baserat på kyrkoruinens form är det troligt att S:t Lars kyrka började byggas redan under 1100-talet. Under en brand år 1658 förstördes delar av kyrkan som aldrig återuppbyggdes. Kyrkan lämnades att förfalla tills den förklarades som ett skyddat monument 1828. Några år senare slog blixten ned i tornet och förstörde det sydvästra hörnet tillsammans med ett av de ursprungliga tornfönstren.

S:t Lars kyrkoruin står på mark som Sigtuna kommun äger och Sigtuna kommun utgör därför projektägare till restaureringen genom Sigtuna Museum & Art.

Sigtuna Museum & Art

Oljemålning av S:t Olofs kyrkoruin där murverket är ojämnt och täckt av växtlighet.

Oljemålning av hur S:t Olofs kyrkoruin såg ut för över hundra år sedan innan man började ta hand om och restaurera ruinerna. Konstnär: Carl Gustaf Holmgren

S:t Olofs kyrkoruin efter restaureringen med lagat murbruk och avlägsnad växtlighet.

S:t Olofs kyrkoruin efter restaureringen. Foto: Sigtuna kommun

S:t Pers kyrkoruin med ljust murbruk på platser där ruinen har lagats under restaureringen.

S:t Pers kyrkoruin efter restaureringen. Ljust murbruk syns där det gamla murbruket har ersatts med nytt. Foto: Sigtuna kommun