Publicerad:

Kommunen stöttar lantbrukare i omställningen till hållbar gödselanvändning

Genom samarbete mellan hästgårdar och jordbruk kan ett cirkulärt kretslopp skapas för näringsämnen, där hästgödsel återförs till närliggande åkermark. Ett mer hållbart sätt att använda resurser, både ekonomiskt och miljömässigt.

En vit och en brun häst som står i en hage och betar i motljus.

Fotograf: Björn Leijon

Hästgödsel innehåller näring och mullbildande ämnen, vilket hjälper marken att bygga upp en bra struktur och bördighet. Det gör hästgödsel till ett bra komplement till annan gödselanvändning.

Inom LOVA-projektet Åtgärdssamordning för vatten, som startades hösten 2021, vill kommunen stötta berörda näringar att tillsammans skapa ett långsiktigt hållbart resursanvändande och en hållbar landsbygdsutveckling, i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under våren 2022 kommer berörda näringar bjudas in till samtal, med anledning att ha en öppen dialog för att se efter behov och förutsättningar inför skapandet av en cirkulär gödselanvändning. Målsättningen är en förbättrad lönsamhet, med lägre kostnader för både lantbruk och stall.

Åtgärdssamordning för vatten är ett samarbetsprojekt mellan Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden. Syftet är att minska övergödning, som uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket försämrar Mälarens vattenkvalitet, belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden.

Läs mer om LOVA-projektet Åtgärdssamordning för vatten