Publicerad:

Resultat för Medborgarundersökningen 2021

Vad behöver förbättras, vad upplevs som otryggt och vad är våra invånare nöjda med i kommunen? Nu har vi fått svaren från Medborgarundersökningen 2021.

För Sigtuna kommun är det viktigt att veta vad våra invånare tänker, tycker och känner kring frågor som rör vardagen, kommunens verksamheter, trivseln och tryggheten. Liksom 160 andra kommuner i landet anlitade vi därför Statistiska Centralbyrån (SCB) för att göra en Medborgarundersökning. Nu har resultaten av svaren sammanställts.

2200 personer i åldrarna 18 år och uppåt och boendes i kommunen hade möjlighet att göra sin röst hörd. 650 personer, 30 procent, svarade på frågorna. Rent generellt upplever drygt åtta av tio att Sigtuna kommun är en bra plats att bo och leva på. Viktigast, 97 procent har svarat det, är närheten till natur och parker.

Trygghet i samhället

Under kategorin ”trygghet i samhället” har 86 procent svarat att de känner sig trygga i kommunen när det är ljust ute. När mörkret fallit är det 52 procent som känner sig trygga. I årets undersökning har SCB låtit de svarande specificera olika anledningar till vad som får dem att känna otrygghet. Störst oro skapar narkotikahandeln, följt av våldsbrott.

- Vi vet sedan tidigare att otryggheten i kommunen är relativt hög och vi arbetar ständigt för att det ska kännas tryggare. Genom årets undersökning har vi nu fått en tydligare bild av vad det är som gör att våra invånare känner sig otrygga, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Förtroende för kommunen

Enligt undersökningen är det betydligt fler i Sigtuna kommun som upplever att de politiska beslut som fattas är genomtänkta och genomarbetade än i övriga landet. Också när det gäller transparensen i hur de politiska besluten fattas, är Sigtuna kommuns invånare mer positiva än gemene man. Drygt åtta av tio tycker att den senaste kontakten de haft med någon av kommunens tjänstemän varit bra.

- Undersökningen visar att många invånare är nöjda med kommunens service men den pekar också på en rad förbättringsområden. Vi kommer att använda det här resultatet för att bli ännu bättre på att leverera tjänster och bemötande av högsta kvalitet, säger Helen Kavanagh Berglund.