Publicerad:

Kraftig ökning av kommunens ungdomar som fullföljer gymnasiet

Under 2021 har en mycket större andel av Sigtuna kommuns gymnasieelever slutfört sina studier och klarat kraven för gymnasieexamen än föregående år. Färsk statistik visar att andelen elever med godkänd gymnasieutbildning efter tre års studier har ökat från 62 till 69 procent på bara ett år.

Ungdomarna som bor i Sigtuna kommun och studerar på gymnasiet i eller utanför kommunen har blivit bättre på att slutföra sina gymnasiestudier. Den kraftiga ökningen i år på sju procentenheter förstärker den uppgående trend som skett de senaste åren. För tre år sedan, 2018, tog 59 procent av kommunens ungdomar en gymnasieexamen efter tre års studier. I år har andelen ökat till hela 69 procent.

- Det är mycket glädjande att se att våra långsiktiga satsningar för att fler gymnasieelever ska klara examenskraven ger resultat. Det handlar om utvecklingsarbete på gymnasieskolorna, förebyggande och stödjande insatser från oss som ungdomarnas hemkommun och att eleverna är väl förberedda för gymnasiet när de lämnar grundskolan, säger Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Liknande utveckling även på Arlandagymnasiet
Fler elever har också klarat sina studier med godkänt resultat på kommunens egen gymnasieskola, Arlandagymnasiet. Andelen elever som tar examen på tre år har ökat med fem procentenheter sedan 2018. Av alla gymnasiestuderande invånare i kommunen studerar drygt fyra av tio på Arlandagymnasiet, som även tar emot elever från andra kommuner.

Särskild satsning på fler i egen försörjning
Från och med 2021 gör Sigtuna kommun en särskild satsning på att fler kommuninvånare ska ha den kompetens som krävs för ett jobb och att fler ska kunna försörja sig själva. Satsningen kallas Arbetsmarknadspaketet, och kom till som resultat av coronapandemins effekter på jobb och ekonomi i kommunen.

- En gymnasieexamen är det bästa vaccinet mot arbetslöshet och utanförskap. Uppdraget att både minska avbrott och få fler att återvända till studier är därför mycket viktigt. Genom våra satsningar inom Arbetsmarknadspaketet har vi utökat och förstärkt insatserna för att fler invånare ska slutföra en utbildning, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Personer utan avslutad gymnasieutbildning har vid 20 års ålder 43 procent större risk för arbetslöshet, och vid 29 års ålder är risken hela 86 procent att stå utan arbete. En avslutad gymnasieutbildning är en viktig skyddsfaktor och ingång till etablering i samhället. Det framgår i Skolinspektionens rapport ”Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning”.