Publicerad:

På väg mot en hållbar kommun

I allt som Sigtuna kommun gör ska hållbarhetsperspektivet finnas med. Det handlar bland annat om att utveckla återvinningscentraler, att öka tryggheten och att minska utanförskapet. Det handlar också om att invånarna, inklusive barn och unga, ska få vara med och tycka kring förändringar som ska göras i kommunen.

Det är frivilligt för kommuner att göra en årlig hållbarhetsredovisning, till skillnad mot större företag som har krav på sig att göra det. I Sigtuna kommuns årsredovisning för 2020 ingår för första gången även en separat hållbarhetsredovisning som godkändes i kommunfullmäktige den 29 april.

- Det känns fantastiskt att Sigtuna för första gången presenterar en hållbarhetsredovisning eftersom vi prioriterar hållbarhetsarbetet högt och syftet med redovisningen är att synliggöra det. Tanken är att visa på vad som gjorts och ska göras och förhoppningen är att det även ska inspirera invånarna i Sigtuna. Vi har stort fokus på målen i Agenda 2030 och i vårt hållbarhetsarbete inkluderas såväl miljö som social och ekonomisk hållbarhet, säger Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-utskottet.

Trots att 2020 i mångt och mycket påverkades av coronapandemin, är ändå bedömningen att kommunens strategiska hållbarhetsarbete inte har stannat upp.

Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör, säger:
- Nyckeln till vår framgång är att vi arbetar både på bredden och på djupet med hållbarhetsfrågor – till exempel med allt från hållbara måltider i skolan, arbetet mot segregation, barns rättigheter, vattenkvalité, minskning av microplaster och kemikaliesmart förskola. Jag är otroligt stolt och imponerad över det fantastiska arbete med hållbar utveckling som alla kommunens verksamheter gör.

Här ett litet axplock från hållbarhetsarbetet 2020:

Under året minskade matsvinnet på skolorna med 21,4 procent. En förklaring kan vara att pandemin gjorde att det var färre elever på skolorna, men en stor förklaring är också att samtlig kökspersonal utbildats i hur matsvinnet kan minskas.
I skolrestaurangerna har även andelen ekologiska råvaror ökats, i dagsläget mellan 40-49 procent, samt närproducerade livsmedel i den mån det går.

Under 2020 genomfördes flera åtgärder för att förbättra möjligheten för kommuninvånarna till återanvändning och återvinning. Bland annat öppnade en ny, större återvinningscentral med olika möjligheter till återbruk.

Under året infördes också ett nytt fyrfackssystem för hushåll. Det nya insamlingssystemet innebär att kommuninvånare kan sortera matavfall, restavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast i anslutning till sin bostad.

Brage förskola, kommunens modernaste förskola, färdigställdes. Byggmaterialet är i enlighet med Naturskyddsföreningens koncept för giftfri förskola. På taket på förskolan, som är ett passivhus, finns solceller som producerar förnybar energi. Även de nya byggnaderna för Aspbackens förskola och Tingvallaskolan som började byggas under 2020 är projekterade för Miljöbyggnad Silver.

Arbetet med att ta fram en så kallad social kompass blev klart i början av 2020. Den är ett viktigt underlag för att kunna se hur segregationen ser ut i Sigtuna kommun och för att kunna ta fram långsiktiga åtgärder som motverkar den.

Under våren genomfördes barndialoger kring översiktsplanen (ÖP), alltså det övergripande strategiska dokumentet kring för hur kommunen ska utvecklas i framtiden.

Även i samband med planering av förskolor, grundskolor, fritidsgårdar, lekplatser och grönområden har barn involverats. På Galaxskolan genomfördes exempelvis en trivselvandring med eleverna när skolan skulle byggas om, för att ta reda på vad de tyckte och tänkte kring saker.

Inför upprustning av Strandpromenaden i Sigtuna stad deltog 280 personer med synpunkter och önskemål och det arrangerades även en ”gå-tur” där framför allt seniorer, funktionsvarierade och ungdomar fick lämna sina tankar och idéer om platserna som besöktes.

Kommunen har flera verksamheter som vänder sig till personer som har en psykisk funktionsnedsättning och svårt att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Här får de anpassade arbetsuppgifter som ska bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.