Publicerad:

Sigtuna kommun satsar på stärkt kompetens inom demensvård

Under 2021 får Sigtuna kommun elva och en halv miljon (11 500 000) kronor i statsbidrag för att höja kompetensen hos personal som arbetar inom äldreomsorgen. Pengarna kommer att fördelas inom såväl hemtjänsten som särskilt boende.

Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge såväl ny som befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka sina färdigheter.

Nu har Sigtuna kommun beslutat hur pengarna ska fördelas och vilka kompetenssatsningar som ska göras.

Det är mycket pengar i form av statsbidrag som ska fördelas inom äldreomsorgen under 2021 och det är nödvändigt att det finns en tydlig plan för hur de ska användas. Förhoppningen är att denna satsning ska öka livskvaliteten och välbefinnandet hos de äldre, men också att medarbetarna får en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll", säger Josefin Brodd (M), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Medarbetare på särskilt boende (SÄBO) kommer bland annat att få möjlighet att utbilda sig mer inom demensvård. Detta gäller även för personal som arbetar inom dagverksamhet (dit personer som har någon demenssjukdom men som fortfarande bor hemma kan komma för att vara med på aktiviteter).

Vi ser det som en viktig satsning för att kunna ge rätt bemötande och en god omsorg. Vi ska bli ännu duktigare på att möta våra brukare där de befinner sig och göra varje dag lite bättre för de som har en demenssjukdom", säger Lena Bjuhr Erngren, Kvalitets- och verksamhetschef för Sigtuna kommuns äldreomsorg.

Även de privata utförarna av hemtjänsten i kommunen får del av medlen för att utveckla verksamheten.

"De ska bland annat använda pengarna till internutbildning av befintlig personal och bättre introduktion av nyanställda", säger Lena Bjuhr Erngren.

Från ett äldreboende