Publicerad:

Elever ger gott betyg för trygghet och arbetsro på Arlandagymnasiet

I den årliga gymnasieenkäten bland kommunala och enskilda skolor i Stockholms län höjer sig Arlandagymnasiet rejält. Skolan ligger över snittet i de flesta kategorier, bland annat i lärarnas fokus på eleverna och i delaktighet i undervisningen.

Elev arbetar med skoluppgift. Fotograf: Rosie Alm (sam41)

I januari och februari svarade länets elever i årskurs 2 på gymnasiet på den årliga enkäten om vad de tycker om sina skolor och arbetsmiljön. På Arlandagymnasiet deltog så många som 300 elever.

Skolans fokus på att eleverna ska känna trygghet, ha arbetsro på lektionerna och vilja rekommendera sin skola till andra har gett resultat. En högre andel elever på Arlandagymnasiet än genomsnittet i länet ger ett högt betyg till arbetsro på lektionerna, att deras lärare bemöter dem på ett positivt sätt samt att de får extra hjälp om de behöver. Även i trygghetsfrågorna finns en stor förbättring.

Att stötta eleverna att klara sina studier och trivas på skolan är viktigt för precis alla på Arlandagymnasiet, för lärare, heltidsmentorer, rektorer och annan personal som jobbar direkt med eleverna. Det är jätteroligt att det verkar ge resultat, säger Veronica Suskic, rektor på Arlandagymnasiet.

Även andelen som vill rekommendera sin skola till andra har ökat markant.

Att vi satsar på trygghet och arbetsro som ett sätt att höja skolresultaten ger också andra effekter. Till exempel ser vi att god stämning på skolan kommer på köpet. Vi tror också att det är bra att elever med olika bakgrund möts, säger Veronica Suskic.

Den positiva utvecklingen på Arlandagymnasiet märks också på andra sätt. De senaste tre åren har andelen elever som går klart sin utbildning med godkända betyg på Arlandagymnasiet ökat, liksom antalet elever som börjar på skolan.

Det här tycker eleverna på Arlandagymnasiet har förbättrats mest

  • Jag känner mig trygg på min skola
  • Det är en positiv stämning på min skola
  • Det är arbetsro på mina lektioner
  • Jag rekommenderar min skola till andra elever
  • Utvecklingssamtalet med min mentor/handledare känns meningsfullt
  • Mina lärare samarbetar kring mitt lärande
  • Jag får extra hjälp när jag behöver
  • Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen
  • Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola