Publicerad:

Lärarförbundets ranking visar på både styrkor och svagheter för skolan i Sigtuna kommun

I Lärarförbundets nysläppta ranking över landets bästa skolkommuner står sig återigen Sigtuna kommun mycket bra vad gäller höga meritvärden och antal elever som når kunskapsmålen. Däremot har Sigtuna kommun ett förhållandevis lågt antal legitimerade lärare på förskola och fritidshem samt låg lärartäthet.

När det gäller antal elever som blir godkända i årskurs 9 och därigenom får gymnasiebehörighet ligger Sigtuna kommun i topp, liksom när det handlar om meritvärdet för elever och lärarlöner.

Vi är otroligt stolta över att vi ligger på plats 18 av 290 när det gäller elever som blir behöriga till gymnasiet. Det är grundskolans viktigaste uppdrag att säkra att alla elever har möjlighet att komma in på gymnasiet och ett kvitto på att vi gör mycket rätt. Vi är också oerhört stolta över att vi ligger på plats 14 av 290 när det gäller meritvärde. Det visar att vi även lyckats utmana våra högpresterande elever, säger Ingela Hamlin, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.

Lärarförbundets årliga undersökning bygger på tio kriterier; resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever och elever som fullföljer sin gymnasieutbildning.

Sammantaget hamnar Sigtuna kommun på plats 259 av 290 kommuner. Det som drar ner resultatet är låg andel behöriga förskollärare, låg lärartäthet och hög sjukfrånvaro.

Hög behörighet i grundskolan

I grundskolan ligger behörigheten bland Sigtuna kommuns lärare i årskurs 1-9 på över 80 procent. Behörighetsgraden i förskola och fritidshem är däremot ett problem som kommunen sär medveten om.

För att komma till rätta med det så har vi tagit fram en kompetensförsörjningsplan med särskilt fokus på att öka andelen legitimerade lärare i förskolan och på fritidshem. Jag vill dock poängtera att vi har många kompetenta medarbetare i våra förskolor och på fritids som inte har en högskoleutbildning, säger Ingela Hamlin.

När det gäller lärartäthet så har det även betydelse vilket stöd lärare har runtomkring sig. Sigtuna kommun har därför de senaste åren satsat mycket på att anställa personal som kan arbeta som stöd till lärare så att lärare kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag - undervisning.

Nästan alla skolor i kommunen har idag det vi kallar sociala team som arbetar med trygghet och trivsel på skolan, just för att underlätta för våra lärare så att de kan fokusera och lägga sin tid på undervisning, säger Ingela Hamlin.

Mer pengar till förskola och skola utlovas

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden ser positivt på kvalitetsutvecklingen i skolan:

Utifrån våra förutsättningar är vi bland de bästa i Sverige. Att satsa på skolan är en god investering för framtiden och en prioritering för oss i Sigtuna kommun. Våra utmaningar är inga nyheter och vi arbetar redan intensivt och på bred front för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och rekrytera fler behöriga lärare. Vi lägger därför mer resurser (49,2 miljoner) i budget 2020 på just förskola och grundskola i Sigtuna kommun och för nästa år kommer vi att öka budgeten ytterligare, säger Pernilla Bergqvist