Publicerad:

Vem får bygga i Sigtuna kommun?

Under september har Sigtuna kommun förekommit i två avsnitt i rad av Uppdrag Granskning, Svt:s undersökande samhällsprogram.
Med anledning av detta är det säkert en del av er som undrar hur vi arbetar idag.
Hur bestäms det exempelvis vem som får i uppdrag att bygga bostäder? Och hur agerar vi om det finns misstankar om att det förekommer oegentligheter?

Om Sigtuna kommun beslutar att det ska byggas många nya bostäder, vem och vad avgör vilket företag som får bygga dessa?

Äger kommunen ett större område som ska utvecklas med bostadsbebyggelse sker en markanvisningstävling.
Vem som vinner framgår av tävlingens utvärderingskriterier som exempelvis kan vara enbart pris eller en kombination av pris och kvaliteter. Utvärdering sker av en grupp sakkunniga tjänstemän och beslut om avtal tas av kommunfullmäktige.
För den byggherre som vunnit markanvisningen innebär det ensamrätt om att utveckla ett visst byggprojekt för kommunen inom en viss tidsperiod.
I undantagsfall kan en direktanvisning ske. Vid direktanvisning tilldelas en byggherre ett markområde direkt, utan att utsättas för konkurrens. Om detta sker ska marken alltid värderas av en oberoende expert.
Under 2018 antog kommunen riktlinjer för markanvisningar, vilket gör oss transparanta och byggherrarna ges insyn i kommunens arbetssätt. I riktlinjerna framgår exempelvis hur en markanvisning går till och vilka undantagen är då en direktanvisning kan ske.

Lagen om upphandling, LOU, när gäller den?
I samband med en markförsäljning kan kommunen och byggherren komma överens om hur och när kommunala anläggningar som till exempel gator, vatten- och avloppsledning och parker ska utföras. Dessa entreprenader omfattas av LOU.
Det finns dock ett undantag i LOU, som innebär att en byggherre/exploatör får bygga ut allmän plats under förutsättning att det finns tekniska skäl för detta.

Hur den allmänna platsen ska byggas ut och vilken standard den skall hålla, regleras då i ett exploateringsavtal.
Kommunen beslutade i mars 2018 om riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna tydliggör grundläggande principer för kostnader och ansvar vid genomförande av detaljplaner på i första hand privatägd mark. Genom riktlinjerna vill kommunen uppnå transparens, förutsägbarhet, långsiktighet och likabehandling gentemot exploatörerna.

Om det ändå finns misstankar om att allt inte går rätt till, vad händer då?
I början av 2019 tog Sigtuna kommun fram nya etiska riktlinjer, och i dessa finns bland annat förhållningsregler kring jäv och mutor. Om det ändå finns misstankar om oegentligheter, har Sigtuna kommun infört en visselblåsartjänst där medarbetare och förtroendevalda anonymt kan anmäla misstankar. Sedan våren 2020 finns även en visselblåsartjänst för invånarna.

Vår externa visselblåsartjänst Öppnas i nytt fönster.