Publicerad:

Vi vill förbättra vatten­kvalitén i Garns­viken

Vattenkvalitén i Garnsviken är inte bra. Det vill vi åtgärda. Målet är en god ekologisk och kemisk status till år 2027.

Bild på Garnsviken i Sigtuna

Sigtuna kommun har startat ett arbete för att vattenkvalitén i Garnsviken ska förbättras.

Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas, säger projektledare Cristina Trigal.

Vattnet i Garnsviken klarar i dag inte gällande miljökvalitetsnormer och är den vattenförekomst i kommunen som är sämst.
Några av anledningarna till det är närheten till jordbruk och utsläpp från avlopp och dagvatten.

Nu kommer Sigtuna kommun att göra en kartläggning över föroreningarna och se hur markanvändningen runt Garnsviken ser ut idag. Detta för att få en bild över hur stora åtgärder som kommer att krävas och var resurserna behöver läggas.

Det är mycket efterlängtat att arbetet med åtgärdsprogrammet för bättre vattenkvalité i Garnsviken nu har startats upp. Jag ser fram emot ett renare och näringsfattigare vatten som ska ge fisk och djurliv bättre förutsättningar och därmed nya naturupplevelser för våra invånare och besökare, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Åtgärderna kan handla om allt från bättre rådgivning och information, till kalkning, gödselhantering, skyddszoner eller dammar och våtmarker som ska minska näringsläckage som leder till övergödning.

Det lokala engagemanget och en aktiv dialog och ett samarbete med markägarna, boende och föreningar i området är oerhört viktigt för att vi ska lyckas. Vi måste göra detta tillsammans, säger projektledare Cristina Trigal och vädjar om att berörda svarar på den enkät som kommer att skickas ut från kommunen.

Arbetet kommer omfatta både Garnsviken och dess tillrinningsområden och ska bedrivas i samverkan med markägare samt med Knivsta kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ekologisk status på vatten i Sverige bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Kemisk status i ytvatten bedöms i klasserna god status eller uppnår ej god status. Garnsvikens ekologiska status är idag otillfredsställande och vattnet uppnår inte god kemisk status.

Länk till pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.