Publicerad:

Förstagångsföräldrar får extra stöd

Sigtuna kommun samarbetar med Märsta Läkarhus för att erbjuda extra stöd till förstagångsföräldrar. Genom hembesöksprogrammet kan föräldrarna få fem extra besök utöver det ordinarie barnhälsovårdsprogrammet för stöd och samtal kring barnets utveckling fram till 15 månaders ålder.

Hembesöksprogrammet startade 2013 som ett projekt i Rinkeby finansierat av Folkhälsomyndigheten. Sedan dess har upplägget spridit sig till flera kommuner och stadsdelar i Sverige. Programmet bygger på samverkan mellan kommunens familjerådgivare och barnhälsovården.

Ulrica Leffler, Kurator Individ och familjeomsorgsförvaltningen och Lotta Nyagah, Distriktsköterska Märsta Läkarhus berättar mer.

Vad är hembesöksprogrammet i Sigtuna kommun?

Det är ett program som riktar sig till förstagångsföräldrar, oavsett om båda eller en av föräldrarna är förstagångsföräldrar och föräldrar som har barn sen tidigare men som för första gången fått barn i Sverige. Föräldrarna erbjuds fem extra hembesök utöver det ordinarie barnhälsovårdsprogrammet alla familjer erbjuds. Hembesöksprogrammet pågår tills barnet är ungefär 15 månader.

Hur går hembesöken till?

En familjerådgivare och en sjuksköterska från barnhälsovården besöker tillsammans familjerna i deras hem. Syftet med besöken är att förebygga ohälsa hos barnen genom att stärka familjens tillit för sin egen förmåga samt stärka familjens delaktighet i samhället. Samtalen fokuserar på familjerelationer och att se barnet som en egen person. I Sigtuna kommun startade programmet i november 2019 och i dagsläget deltar tio familjer som är inskrivna vid Märsta Läkarhus i programmet.

Hembesöksprogrammet är en del av kommunens arbete med social hållbarhet och bidrar till Förenta Nationernas globala mål om hälsa, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Karolinska institutet