Publicerad:

Så jobbar kommunens äldreomsorg under corona­pandemin

Att skydda våra äldre och sköra är av högsta prioritet för oss. Vi har lärt oss att snabbt ställa om, tänka nytt och vidta åtgärder om så behövs. Vi ser nu också att alltfler tillfrisknar som vårdats på våra särskilda boenden.

Äldre händer. Fotograf: Josefine Engström/johnér

Fotograf: Josefine Engström/johnér

Sigtuna kommun var en av de första kommunerna i landet som införde besöksförbud på våra äldreboenden. Idag är det ett regeringsbeslut som gäller över hela landet.

Med hjälp av basala hygienrutiner och adekvat skyddsutrustning har vi lyckats begränsa smittan. Vi ser nu också många brukare tillfriskna från covid-19 som vårdats på våra särskilda boenden.

Medicinska bedömingar tas av läkare

All medicinsk bedömning och ordination av läkemedel tas av en läkare från Region Stockholm, till exempel bedömning och beslut om palliativ vård. Kommunens ansvar är att ge heldygnsomsorg samt hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering upp till sjuksköterskenivå, samt att utföra ordinationer och samverka med läkarorganisationen.

Bra bemanning och tillgång på skyddsutrustning

Vi har god tillgång på den skyddsutrustning som rekommenderas och skyddsutrustningen används alltid vid misstänkt och konstaterad smitta. Vi klarar också av bemanningen.

Sedan slutet av mars skickar vi också ut brev varje vecka till våra anhöriga och brukare för att informera om det aktuella läget.

Kort sagt. Vi håller i och håller ut och vår personal gör ett fantastisk arbete.

Utöver det följer vi upparbetade rutiner

  • Vi arbetar alltid utifrån basala hygienrutiner. Vid misstänkt och/eller konstaterad smitta använder personalen anvisad skyddsutrustning och den sjuke isoleras från andra brukare.
  • Om en brukare uppvisar symtom på covid-19, blir anhöriga informerade om det (om brukaren samtyckt till att information förmedlas).
  • Personal som är sjuk, även vid milda symtom, är inte på jobbet. De stannar hemma minst två dagar extra efter att de har blivit symtomfria.

Tillfälligt stängda verksamheter

  • Träffpunkten i Märsta och Sigtuna och dagverksamheten på Ymer är stängda sedan en tid tillbaka.
  • All daglig verksamhet i Sigtuna kommun är tillfälligt stängda.
  • Vi har pausat växelvården (då brukare bor växelvis på ett särskilt boende och hemma) för att ytterligare minska risken för smittspridning.