Publicerad:

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Med kommunalt avfallsansvar avses här den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

Via länken kan du ta del av förslaget till de nya föreskrifterna för Sigtuna kommun Länk till annan webbplats..

Förslaget finns digitalt utställd för granskning under tiden 11 mars – 9 april.

Synpunkter ska senast den 9 april skriftligen ha inkommit till
Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Ytterligare information ges av Sigtuna Vatten & Renhållning
Maria Nordmark, avfallsstrateg, telefon: 08 - 409 251 03